Noen får lite, andre får mer. Se tegningen i sin helhet nederst i saken. (Illustrasjon: Wilfred Hildonen)

 

GAVEN SOM MANGLER

 

Med assosiasjoner til Grinchen som stjal julen, ser vi kvenske kulturminner bli merket med fremmede navn og stappet i feil sekk.

Hvis omfanget av feilregistrering er så stort som det kulturminnekjenner Alf E. Hansen hevder i siste utgave av Ruijan Kaiku, bør mottiltak treffes. Spørsmålet er hva som i påvente av lovendring samt økt grad av skamvett og andre mirakler kan gjøres?

Forvaltere av norsk kulturarv lever trolig godt med ufaglært og i verste fall politisk influert kvasivitenskap, så lenge de slipper å bli gjort oppmerksom på problemet. Selv da er det liten grunn til å tro på en snarlig innrømmelse av urett med påfølgende bot og bedring.

Vi trenger derfor en langsiktig strategi som bygger fundament for framtidig innrømmelse og opprydding, altså et samlende tiltak som begrunner og motiverer opprydding.

Et slikt tiltak kan være å samle inn dokumentasjon over kjente og mistenkte tilfeller av feilregistrering. Kall det gjerne en database, et register eller en katalog.

Av såkalte komparative hensyn vil samtidig være klokt å dokumentere også uomtvistete kvenske kulturminner. Dette også for å slå ring rundt og befeste de bygninger og gjenstander man ennå har, og da helst på en slik måte at også tilhørende immateriell kulturarv tas med – navn og begreper knyttet til bruken av gjenstanden.

Database, register, katalog – ambisjonsnivået kan med fordel heves. Lag ei bok, er rådet. Ei tykk bok hvor det foruten bildedokumentasjon over tapte kvenske kulturminner, også gis plass for mer prosaiske kapitler hvor historien fortelles og problematikk og urett beskrives og begrunnes.

Ei slik bok vil gjøre mer enn å tjene som en veiviser for de stakkars sjeler som i framtiden og med bøyd nakke skal rydde opp, den vil være en dagsaktuell vedvarende torn i siden for dem som i talende stund begår urett og/eller velment unnlatelsessynd, og klistrer feil merkelapp på mer eller mindre åpenbar kvensk kulturarv. Boken vil kort sagt være en murrende, vedvarende tannpine for fag, forskere og forvaltning.

Kan hende bokarbeidet allerede er i gang? I motsatt fall; sett ned en redaksjonskomité, få kvenske institusjoner med på lag og sett i gang. Det er vårt gaveønske for en kulturminnerik kvensk julefeiring.

 

 

VAILUUVA SKENKKI

Vailuuva skenkkiMuistama Grinchenin joka varasti joulun, ja nyt olema nähnheet kunka kainulaissii kulttuurimuistoi merkithään vierhaila nimilä ja heitethään väärhiin säkkhiin.

Jos väärii rekistreeraamissii oon niin paljon ko mitä kulttuuriaktivisti Alf E. Hansen sannoo, sille häyttyy tehđä jotaki. Mutta mitä voima tehdä? Odotammako ette lain muutethaan tahi ette het itte hoksaavat vääryyđen tahi ette tapattuu joku muu ihmet?

Net jokka hallithaan Ruijan kulttuuriperinttöö oon ilman oikkeeta ymmärrystä ja piian heilä oon ilkkee polittinen meininki. Het oon sikkaristi tytyväiset työhönsä niin kauvoin ko kukhaan ei muistele ette heilä oon probleemi. Ja vaikka joku sanoiski? Met emmä usko ette het paikala tunnustais väärät tevot ja tekis paranuksen.

Se häyttyy tehđä pitkän aijan strategian niin ette assiin selvitethään perusteelisesti ja ette heilä ittelä kans oon hyvä motivasuuni.

Yksi keino saattais olla kovota dokumentasuunii selkkeistä taphauksista sekä niistä ko oon luultavaa ette kväänin kulttuurimuiston oon merkitty väärin. Tämän merkittäis johonki rekisterhiin eli katalookhiin.

Selkkeet kväänin kulttuurimuistot häyttyy dokumenteerata. Met häyđymä pittäät kiini niistä rakenuksista ja kaluista mitä meilä vielä oon, samala ko met piđämä vaarin siitä ainheettomasta kulttuuriperinöstä mikä niihiin liittyy.

Minkälainen tämä rekisteri olis: databaase, rekisteri, katalooki. Piian kirja? Paksu kirja missä olis kuvvii hävineistä kväänin kulttuurimuistoista sekä artikkelliita missä selvitethään kväänin kulttuurimuistoin rekistreeraamisen histooriaa ja probleemiita ja muistelhaan vääryyksistä.

Semmoinen kirja olis sekä opaskirja tulleeville kulttuurityöntekkiijöile ette piikki heile jokka tääpänä joko vasiten eli «vahingossa» liimaavat väärän merkkilapun enämen eli vähemän selkkeishiin kväänin kulttuurimuistoihiin. Kirja olis ko murisseeva, jatkuuva hammaspiina museuumiin ihmisille, tutkiijoile ja hallinole.

Piian tämmöinen kirja oon jo tulossa? Jos ei ole, se häyttyy laittaat pysthöön redaksuunikomiteean ja saađa kväänin institusuunit myötä ja alkkaat. Se oon meiđän skenkkitoivet kväänin kulttuurile.

 

Tegning: Wilfred Hildonen