augustleder15

Ko koulut aukaisthiin augustikuun puolivälissä, Pyssyjoven koulun pihala ei ensimäistä kerttaa monheen, monheen vuotheen näkyny jännittynheitä oppilhaita.  Sen sijhaan lapset ajetthiin bussila nelje miilaa, aivan uutheen koulumailmhaan Lemmijoven komuunisentterhiin.

Pyssyjokilaiset vanhiimet itkeskelhään ja muretithaan ko lapset häyđythään istuut bussissa kaksi tiimaa joka päivä. Lasten koulunkäynti oon aivan muuttunu.  Vanhiimet pöläthään ette heiđän lapset hävithään suurheen oppilasmasshaan. Ja ette lapset menetethään turvan ja kainulaisen kulttuuriperinön minkä het olis saanheet Pyssyjovessa, tyhä siksi ko komuunin tilit oon miinuksen puolela.

Pyssyjoven vanhusten tulevaisuus oon kans turvaton. Komuuni ei ole uuđistannu sopimusta Solbråttin vanhoittentalon kans, vaikka Pyssyjovessa vanhoitten hoito maksaa tyhä puolet siitä mitä se maksaa Lemmijoven tervheystalossa. Kukhaan ei tieđä mitä Solbråttin vanhoile tapattuu ko sopimus loppuu ensi vuona. Piian vanhukset revithään tutusta ja rakkhaasta paikasta ja siirethään Lemmijokheen.

Sekä Pyssyjoven koulu ette vanhoittentalo «Jämmi» oon sentraalit institusuunit yhđessä harvoista kylistä missä vielä oon kainulaista kulttuurii. Koulussa lapset oon saanheet oppiit kainun kieltä ja kulttuurii, ja Jämmissä oon kainunkielistä personaalii. Koulun ja vanhoittenkođin lopettaminen olis isku kylälle ja sen erinomhaisuuđele.

Kesän alussa Aili Eriksen aloitti allekirjoituskampanjan koulun ja Jämmin säilyttämiseksi. Pyssyjoven kainulaiset oon saanheet kuurttoo ympäri mailmaa mikä oon aivan fantastista! Mutta ilman ette tämä oon vaikuttannu komuunipolitikkarhiin.

Samat politikkarit ei välitä siitäkhään ette koulun lopettaminen pahenttaa minoriteettilasten tillaa ja ette se oon Stortingsmellinkii 15 (2000-2001) vasthaan. Tässä seissoo selkkeesti ette komuuniila ja fylkinkomuuniila oon sama velvolisuus minoriteettii kohthaan. Esimerkiksi ette minoriteetit häyđythään olla mukana ko tehđhään paikalissii poliittissii päätöksii. Näin ei tapattunnu ko komuunistyyri päätti lopettaat Pyssyjoven koulun. Kainulaissii ei kuuneltu, eikä heiltä eđes kysytty mithään.

Heti oon komuuni- ja fylkinkomuunivaalit.  Porsankilaiset työväjenparttiin politikkarit oon luvanheet ette het jos het voitethaan vaalit, het palautethaan Pyssyjoven koulun. Mutta Solbråttista kukhaan ei saata sannoo mithään selkkeesti. Monen parttiin liitoslista oon kuitenki ilmoittannu ette het haluthaan säilyttäät sekä koulun ette Jämmin. Tämä yhtheislista syntyi protestina komuunin kyläpolitikille. Muut parttiit ei ole sanonheet juuri mithään, paitti Höyre ja FrP kekkä itte tehthiin lopettamispäätökset ja haluthaan pittäät net.

Se oon toivo ette uuđet komuunipolitikkarit saatettais nähđä Solbråttin ja Pyssyjoven koulun enämen ko numeroina budsjetissa. Kainulaisile net oon symboliy kielen jatkumisesta. Vielä näkkyy palaisia kielestä ja kulttuurista joka oon loppumassa. Tähään saakka Pyssyjoki oon antanu meile toivoo. Antakkaa Pyssyjoven jatkuut! Antakkaa Pyssyjoven elläät!

 

________________________________________

For første gang på mange mange år var det ingen spente elever som stilte til skolestart på skolen i kvenbygda Børselv da skoleåret startet for porsangerelevene i midten av august. I stedet ble barna busset fire mil til en helt ny hverdag i kommunesenteret Lakselv.

Foreldre i Børselv gråter over den fortvilte situasjonen. De fortviler over at barna må sitte på buss to timer hver eneste dag. De fortviler over at barna går en ny og ukjent skolehverdag i møte. De frykter at deres barn ikke skal bli «sett» i den store elevmassen. Og de frykter at barna deres skal miste mye av tryggheten og den kvenske kulturarven de ville fått ved skolen i Børselv, bare fordi de representerer røde tall på en budsjettpost.

Også de eldste beboerne i Børselv går en utrygg framtid i møte. Kommunens avtale med aldershjemmet Solbrått er ikke fornyet, til tross for at plassene i Børselv koster kommunen halvparten i forhold til deres egne plasser på helsetunet i Lakselv. Hva som skjer med beboerne på Solbrått når avtalen med kommunen går ut neste år, er det ingen som vet. Sannsynligvis må de gamle brytes opp fra kjente og kjære omgivelser, og flyttes inn til Lakselv.

Børselv skole og Solbrått aldershjem befinner seg i en av de få bygdene der kvensk kultur er levende. I en bygd der kvensk undervisning og kvensk kulturtilbud for barna har vært prioritert, og der det er kvenskspråklig personale på aldershjemmet. Forsvinner skolen og aldershjemmet betyr det at bygda og dens særegne kvenske miljø blir kraftig svekket.

Før sommerferien startet Aili Eriksen en underskriftskampanje for bevaring av skolen og aldershjemmet i Børselv. Mennesker fra hele verden har skrevet under på at de støtter kvenene og Børselv, og det er jo fantastisk! Dessverre ser det ikke ut som om sparingskåte kommunepolitikere bryr seg spesielt mye om dette.

De samme politikerne ser heller ikke ut til å bry seg nevneverdig om at de ved å legge ned skolen i Børselv forverrer minoritetbarnas situasjon, og dermed går i mot det som står i Stortingsmelding 15 (2000-2001) om nasjonale minoriteter. Her står det klart at kommuner og fylkeskommuner har den samme plikten som staten til å være med på å oppfylle de minoritetspolitiske forpliktelsene som Norge har tatt på seg. Dette betyr blant annet at hensynet til de nasjonale minoritetene skal være med i de politiske valg som gjøres lokalt. Det ble ikke gjort da kommunestyret vedtok å legge ned Børselv skole. Kvenene ble aldri hørt. De ble ikke en gang spurt.

I disse dager er det kommune- og fylkestingsvalg. Lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet har gått ut og sagt at dersom de kommer i posisjon så skal de omgjøre vedtaket om Børselv skole. Men når det kommer til Solbrått så har de ingen klare svar. Den tverrpolitiske lista er derimot lysende klare på at de ønsker å bevare både børselvskolen og Solbrått. Lista ble for øvrig dannet som følge av distriktspolitikken som er ført av kommunens styrende politikere. De andre partiene sier ikke så mye høyt om disse sakene, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet som står ved sine beslutninger om nedleggelse.

Nå får en håpe at politikerne som nå blir valgt inn i det nye kommunestyret i Porsanger ser at Solbrått og Børselv skole er så mye mer enn tall på budsjettet. For kvenene så er det et symbol på at språket kan leve videre. Dette er noe av den siste resten vi har av en språk og en kultur som er i ferd med å dø ut. Til nå har Børselv vært en bygd som har gitt oss håp. La Børselv fortsatt ha den rollen. La Børselv leve!