Troms og Finnmark ble torsdag ettermiddag blitt enige om sammenslåingsavtalen mellom de to fylkeskommunene.

– Vi er glad vi er kommet til en enighet, slik at vi nå kan starte det viktige arbeidet i fellesnemda. Ingen har fått alt de ønsket seg, men vi er fornøyd med å ha fått nye og spennende politikkområder å jobbe med i det nye fylket. Tromsø blir en viktig motor i den nye regionen, og Vadsø får en betydelig rolle innenfor internasjonal politikk, nordområdepolitikk og klima og miljø, sier lederen av Finnmarks forhandlingsutvalg, fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), sier til ffk.no.

Partene møttes til mekling onsdag 14. februar kl. 20, og fortsatte møtet torsdag. Meklingen har vært ledet av Knut Storberget.

– Etter noen krevende runder med forhandlinger, har vi nå fått på plass en avtale om sammenslåingsprosessen. Nå starter det viktige arbeidet med å utvikle den nye regionen, og få en effektiv og sterk organisasjon med god legitimitet på plass, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

 

Her er avtalen i sin helhet:

Avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner

Avtalen er fremforhandlet av en forhandlingsdelegasjon utpekt av fylkeskommunene i Troms og Finnmark.

I delegasjonene:

  • Ragnhild Vassvik (AP), fylkesordfører Finnmark fylkeskommune
  • Lise Svenning (H), fylkestinget, Finnmark fylkeskommune
  • Willy Ørnebakk (AP), fylkesrådsleder Troms fylkeskommune
  • Ivar B Prestbakmo (SP), fylkesråd for samferdsel og miljø, Troms fylkeskommune

Fra administrasjonen i fylkeskommunene møtte Øystein Ruud, fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune og Stein Ovesen, stabssjef i Troms fylkeskommune.
Meklingen ble ledet av Knut Storberget. Tonje Areng Skaara og Janne Marie Larsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bisto mekler.
Forhandlingsdelegasjonens forslag til vedtak i de to fylkestingene:

1. Visjon og mål for den nye fylkeskommune

Visjon: Et sterkere nord

Mål for den nye regionen

  • Konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt
  • Fylkeskommunen skal bidra til en balansert utvikling av hele fylket, både i de delene av fylket som er spredt bebygd, og i befolknings- og næringstunge områder og således tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.
  • Regionen skal være et godt sted for unge og kommende generasjoner å vokse opp, ta seg utdanning og finne arbeid i.

Det gjennomføres en prosess for videre utarbeidelse av visjon og mål for det nye fylket.

2. Navn på den nye fylkeskommunen
Den nye fylkeskommunen skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune.
Navnet skal skrives på norsk, samisk og kvensk.

  • Samisk egennavn: Dávvin (lengst nord)
  • Kvensk egennavn: Ruija (nordlyslandet/«det nordligste»)

Alternativt Troms og Finnmark fylkeskommune på henholdsvis samisk og kvensk.

3. Antall medlemmer i fylkestinget
Det nye fylkestinget får 57 medlemmer.

4. Fellesnemnda
Fellesnemnda konstituerer seg selv. Fellesnemnda består av 36 medlemmer. 19 medlemmer fra Troms og 17 medlemmer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda velges fra Troms, nestleder fra Finnmark.
Fellesnemnda skal velge et arbeidsutvalget bestående av 6 medlemmer fra fellesnemnda, 3 fra Troms og 3 fra Finnmark. Finnmark leder arbeidsutvalget. Øvrige utvalg som nedsettes av fellesnemnda skal ha like mange medlemmer fra de to fylkeskommunene.

Funksjonsperiode
a) Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av fylkestinget i ny fylkeskommune i oktober 2019.
b) Lederen i fellesnemnda innkaller til konstituerende møte i det nye fylkestinget innen utløpet av oktober måned i 2019. Leder av fellesnemnda leder møtet fram til ny fylkesordfører er valgt.

Mandat
Fellesnemnda skal samordne og forberede prosessen med etableringen av Troms og Finnmark fylkeskommune, innenfor rammene som følger av denne avtalen. Fellesnemnda utfører sitt oppdrag på vegne av og i nært samarbeid med eksisterende fylkeskommuner. Nemndas funksjoner baseres på kommunelovens bestemmelser om valg og saksbehandling i folkevalgte organ så langt de er dekkende.

Fellesnemndas fullmakter
Fellesnemndas fullmakter innebærer at nemnda:
a) Avklarer alle prinsipielle forhold ut over avtalen vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til etablering av en ny fylkeskommune.
b) Har innstillingsrett i saker som vedkommer sammenslåingsprosessen, og som er av en slik art at de må behandles i ett eller begge fylkesting.
c) Forbereder nærmere utforming av modell for politisk organisering og reglement for den nye fylkeskommunen.
d) Tilsetter øverste administrative leder i den nye fylkeskommunen.
e) Kan inngå avtaler på vegne av den nye fylkeskommunen.
f) Ser til at regler og avtaler knyttet til ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/medbestemmelse i forhold som gjelder sammenslåingen følges.
g) Godkjenner prosjektplan inkludert budsjett for sammenslåingsprosessen.
h) Har ansvar for å forberede budsjett for første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk, samt behandling av økonomiplan for perioden 2020-2024.
i) Gir uttalelse til departementet om vedtak i fylkeskommunene om budsjett og økonomiplan for 2019.
j) Kan inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for kontrollutvalgssekretariatet. Vedtak fattes med bakgrunn i innstilling fra kontrollutvalgene.
k) Fellesnemnda utreder og innstiller til fylkestingene vedrørende nytt fylkesvåpen og fylkesordførerkjede.
l) Har fullmakt til overføring av personell til den nye fylkeskommunen.
m) Skal vedta overordnede retningslinjer for personalpolitikken ved etablering av den nye fylkeskommunen.
n) Kan opprette utvalg til å ivareta bestemte saksområder, ved siden av arbeidsutvalget.
o) Kan velge representanter til arbeidsgiversiden i et felles partssammensatt utvalg.
p) Utpeker fylkesvalgstyret for valget i 2019, forutsatt at ny forskrift om dette vedtas.
q) Fastsetter et reglement for saksbehandlingen i fellesnemnda, partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg og andre utvalg oppnevnt av fellesnemnda. Reglementet skal også inneholde bestemmelser om godtgjøring for innehavere av verv i slike utvalg.
r) Skal utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan.
s) Kan videredelegere myndighet til prosjektledere.

Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet over driften av de to fylkeskommunene frem til sammenslåing.
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i ett eller begge fylkesting, har fellesnemnda innstillingsrett.

Følgende saker har fellesnemnda ikke fullmakt til å innstille til, da sakene er endelig avgjort som følge av fylkestingenes vedtakelse av avtalen for sammenslåingen av Troms og Finnmark:
a) Antall medlemmer i det nye fylkestinget.
b) Politisk styringsform.
c) Lokalisering av øverste administrative og politisk ledelse.
d) Fordeling av politisk og administrative ledelsesfunksjoner.

Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og underutvalg fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
Arbeidsutvalget innstiller i saker til fellesnemnda.
Medlemmer i fellesnemnda og øvrige politiske utvalg skal godtgjøres i henhold til felles reglement.

5. Politisk organisering
Formannskapsmodellen legges til grunn.
Politisk ledelse ligger i Tromsø.
Fylkestingsmøtene i løpet av året skal avholdes både i dagens Troms og dagens Finnmark.
Fylkesutvalget og hovedutvalgene skal gjennomføre reiser og møter i hele regionen.

6. Administrativ organisering
Øverste administrative leder skal ha sete i Tromsø. Assisterende administrative leder skal ha sete i Vadsø. Det skal foretas en vurdering og fordeling av strategisk og driftsmessige stabsfunksjoner.

Ledelse av etater fordeles slik:

Vadsø:
1. Samferdsel – Kollektiv (innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark) – Vei (innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark) – Kjøp av flyruter (FOT) – Fiskerihavner
2. Internasjonalt – Nordområde-utvikling
3. Klima – Miljø – Folkehelse

Tromsø:
4. Samferdsel – Kollektiv (innenfor dagens fylkesgrense for Troms) – Vei (innenfor dagens fylkesgrenser for Troms)
5. Næring
6. Opplæring
7. Kultur – Tannhelse

Det skal foretas en gjennomgang av funksjonsfordeling innenfor alle etater slik at hele regionen tilgodeses. For hver etat skal det være en nestleder lokalisert på stedet som ikke har etatsleder.

7. Ansatte
Ingen som er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner på tidspunktet hvor fylkestingsvedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen. Dette gjelder frem til 31. desember 2024.
Ved en ansatts aksept av tilbud om lederstilling i ny organisasjon gjelder arbeidsstedet som blir fastsatt av arbeidsgiver.
Endring i stilling og arbeidsoppgaver må imidlertid påregnes. Dette skal primært skje gjennom avtale mellom arbeidsgiver og ansatt. Dersom det ikke oppnås enighet om avtale, kan arbeidsgiver benytte endringsoppsigelse.
Medarbeidere som eventuelt måtte bli overtallige som følge av dublering eller behov for ny organisering osv., vil bli tilbudt annen passende stilling etter forutgående samtaler/drøftinger i samsvar med avtaleverket.
Eventuelt behov for å redusere antall ansatte som følge av sammenslåingen skal skje ved naturlig avgang.
Ingen ansatte skal få forringet sine lønnsvilkår som følge av sammenslåingen, og alle skal ha rett til lønnsutvikling etter sammenslåingen. Det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utvikle en felles lønnspolitikk for den nye fylkeskommunen.
Sammenslåingen skal ikke svekke rollen til arbeidstakerorganisasjonene. Det skal utøves medbestemmelse med representasjon fra begge fylkeskommunene. Dersom den nye fylkeskommunen får flere administrative nivå, må det sikres ressurser til tillitsvalgte på disse nivåene, slik at medbestemmelse mellom ansatte og arbeidsgiver kan foregå også her. Ressursene til tillitsvalgte skal være på minst samme nivå som i dag.

8. Samisk forvaltningsområde
Det nye fylket blir et regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet for samisk språk, jf. sameloven § 3-1 nr. 4.
Det nye fylket tar sikte på å inngå ny samarbeidsavtale med Sametinget

9. Kvensk språk og kultur
Troms fylkeskommune presenterte i 2017 sin handlingsplan for kvensk språk og kultur. Finnmark fylkeskommune ferdigstiller strategidokument for arbeid med kvenske/norskfinske saker i 2018. Det nye fylket skal arbeide for å styrke dette arbeidet videre.

10. Revisjon
Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK) er revisor for sammenslåingsprosessen.

11. Prosjektledelse
Det etableres en delt prosjektledelse. Prosjektledelsen består av stabssjefen fra Troms fylkeskommune og fylkesrådmann fra Finnmark fylkeskommune. Oppstart fra vedtak i fylkestingene og avslutning 31.12.2019. Prosjektledelsen rapporterer til respektive beslutningsorgan i fylkeskommunen, til fellesnemnda når den trår i kraft.

12. Bruk av disponibel formue
Disponibel formue fra de to fylkeskommunene skal disponeres av det nye fylkestinget til beste for innbyggerne, samfunn og næringsliv i det nye fylket.

13. Eierskap
Dagens fylkeskommuner har eierandeler i en rekke selskap. Eierskapet overføres til den nye fylkeskommunen fra sammenslåingstidspunktet.
Det skal utredes om verdier knyttet til dagens fylkeskommuner skal forbeholdes aktivitet innenfor nåværende fylkesgrenser eller om det ikke skal følge med bindinger.
Ivaretakelsen av Finnmark fylkestings rolle i forvaltningsordningen for Finnmarkseiendommen må utredes nærmere, i tråd med forutsetningene i Kommuneproposisjonen 2018.
Som en del av sammenslåingsprosessen skal det utarbeides en ny eierskapsmelding, der det utvikles felles eierskapsprinsipper for effektiv styring av selskapene.

15. februar 2018

Ragnhild Vassvik   Lise Svenning   Willy Ørnebakk   Iver B. Prestbakmo

Knut Storberget