Loven setter ingen krav om kvalitet, den presiserer retten til opplæring i finsk og kvensk. Det er skolen og skoleeier som har ansvar for å sikre at skolene gir god kvalitetsmessig undervisning i alle fag, herunder kvensk, heter det fra Statsforvalteren for Troms og Finnmark. (Illustrasjonsfoto: Hanne Larsen/Altaposten)

 

Nesten ingen søker tilskudd til opplæring i kvensk. Statsforvalteren har en viss oversikt, men hensyn til personvern forhindrer detaljer på skoleeier/kommunalt nivå.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har tatt en kikk på utviklingen i antall elever i Troms og Finnmark som velger finsk eller kvensk. I den forbindelse stilte vi noen spørsmål til Statsforvalteren for det nevnte fylket (tidligere fylkesmannen), hvor vi blant annet spurte om Statsforvalteren har statistikk over antall elever i de forskjellige kommunene som får tilbud i kvensk? Svaret fikk vi fra Linda Kristin Selnes, seniorrådgiver oppvekst og barnevern:

– Tidligere år har ikke Statsforvalteren bedt om spesifisering på om kommunene/skolene søker om tilskudd til kvensk eller finsk som andrespråk. For inneværende skoleår er det bare en skoleeier av 19 som søkte om tilskudd til opplæring i kvensk. Denne skoleeieren søkte om tilskudd for 30 elever, sier Selnes.

Ingen oversikt

Til spørsmål om Statsforvalteren har en tilsvarende statistikk over antall elever i de forskjellige kommunene som får tilbud i finsk, sier hun at de av personvernhensyn ikke kan gi noen oversikt over antall elever med finsktilbud hos de enkelte skoleeierne i fylket.

– Det er imidlertid for inneværende skoleår 19 ulike skoleeiere som tilbyr finskopplæring. Noen av skoleeierne har flere skoler som tilbyr opplæring, og det er stort sprik i antallet elever ved de enkelte skolene som får slik opplæring, sier seniorrådgiveren.

Synkende trend

Av personvernhensyn kan Statsforvalteren heller ikke gi en historisk utvikling av elevtall som får opplæring i finsk/kvensk på skoleeier-/kommunenivå for Troms og Finnmark, men på fylkesnivå gir hun oss en historikk. Den ser slik ut:

2015/2016: 559 elever – 1,98% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark
2016/2017: 553 elever – 1,96% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark
2017/2018: 538 elever – 1,92% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark
2018/2019: 516 elever – 1,86% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark
2019/2020: 470 elever – 1,72% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark
2020/2021: 443 elever – 1,64% av det totale elevtallet i Troms og Finnmark

– Har Statsforvalteren noen oversikt over kompetansenivået på lærerne?

Høy prosentandel

– Vi har dessverre ikke oversikt over kompetansenivået til lærerne som underviser i kvensk/finsk spesifikt. Dette fremkommer ikke i GSI, sier Selnes.

Med GSI er det etter hva vi forstår tale om Grunnskolens informasjonssystem. Selnes sier at målingen viser at for for inneværende skoleår oppfylte 92,5 prosent av alle lærere (i alle fag totalt) kompetansekravene for tilsetting. Dette jamført  opplæringsloven paragraf 10-1 og friskoleloven paragraf 4-2, tilføyer hun.

Til spørsmål om Statsforvalteren fører former for tilsyn med kvantitet og kvalitet på den gitte undervingen, svarer Selnes at de kan føre tilsyn med alle plikter som kommunene og fylkeskommunen har, altså ut fra opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Kvalitet og kontroll

– Når det gjelder kvantitet så kan vi kontrollere at timetallet elevene har krav på i faget blir overholdt. Dette gjør vi ikke gjennom tilsyn, men vi gjennomfører stikkprøvekontroller om at det kommunene søker tilskudd om stemmer med virkeligheten, sier hun. Da skal oppgitt elevtall og timeplaner stemme overens med den opplæringen som faktisk blir gitt.

Når det gjelder kvaliteten på undervisningen, så er ikke den et kontrollpunkt for Statsforvalteren.

– Kommunen kan oppfylle sine plikter til å gi opplæring i finsk og kvensk selv om kvaliteten på opplæringen vil kunne variere fra kommune til kommune. Loven setter ikke noe krav om kvalitet, men oppgir rettighet til å få opplæring i finsk og kvensk. Skolen og skoleeier har ansvar for å sikre at skolene gir god kvalitetsmessig undervisning i alle fag, herunder kvensk, avrunder Linda Kristin Selnes.