Raisin hautuumaa eli Raisin kirkonmaa?  (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Den nye gravlunden i Nordreisa kommune får trespråklig navn og Språkrådet har gitt sin tilrådning til det kvenske navnet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I et brev av 18. mai lyste Nordreisa kommune ut høring om trespråklig navn på den nye gravlunden i kommunen. I slutten av juli kom Språkrådets tilrådning. De skriver:

«Navnesaken har vært tatt opp i Nordreisa fellesråd i Nordreisa sokn, og i brevet nevner kommunen de navneforslagene fellesrådet har gitt i forkant av høringa, for henholdsvis norsk, samisk og kvensk navn: Nordreisa gravlund – Ráissa hávdeeannan – Raisin kirkomaa»

I tilrådningen påpeker Språkrådet at Raisin kirkomaa er feil skrivemåte, og at det enten må skrives Raisin kirkkomaa eller Raisin kirkonmaa. Samtidig frarådes bruken av dette navnet:

«Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste er uenig i fellesrådets kvenske navneforslag. Et mer treffende kvensk ord for gravlund er hautuumaa, ettersom det tar utgangspunkt i det kvenske ordet for grav og ikke kirke. Det er dermed betydningsmessig mer parallelt med ordet gravlund, og også med det foreslåtte samiske navnet» (Ráissa hávdeeannan, journ. anm.), heter det av tilrådningen.

Kirkeverge i Nordreisa sokn, Annveig Jenssen, sier til Ruijan Kaiku at de ovennevnte opplysningene om vedtaket i fellesrådet er feil.

– I vedtaket fra fellesrådet, og det vi har sendt til kommunen, har vi skrevet Raisin kirkkomaa, sier hun.


Halvannen kilometer nord for Hansinkenttä/Storslett og Nordreisa kirke ligger den nye gravlunden. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Andre gravlund i Norge med vedtatt flerspråklig navn

Ruijan Kaiku har vært i kontakt med seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen hos Språkrådet, som kan opplyse at den nye gravlunden vil bli den andre flerspråklige gravpassen i Norge:

– Så langt jeg kan se fra Sentralt stedsnavnregister, så er det bare én annen gravplass som har offentlig vedtatt flerspråklig navn i Norge, og det er gravplassen i Børselv som har samisk og kvensk navn, sier Eriksen.

Kan bli kvensk navn på ny vei

Før Språkrådet sendte sin tilrådning, tok de kontakt med kommunen for å få klarhet i hvorvidt kommunen også ønsket tilrådning på veinavnet til gravlunden, der bare norske navnealternativer var nevnt. I svaret fra kommunen går det fram at kommunen kun har norske navn på kommunale veier, og i utgangspunktet ikke hadde tenkt at veien også skulle ha kvensk navn. Kommunen skriver imidlertid videre at «Men siden både gravlunden og veien er nye anlegg, tar vi dette opp i samme sak.»


Den nye gravlunden er fortsatt som anleggsområde å regne. Veien hit er kommunal, og kan få et kvensk veinavn. Det vil i så fall bli det første kvenske veinavnet i kommunen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

Ruijan Kaiku har forespurt May Halonen, virksomhetsleder Utvikling i Nordreisa kommune, om hva som er status når det gjelder veinavnet, men har i skrivende stund ikke fått svar.

Fra tidligere veinavnsaker er Ruijan Kaiku kjent med at gate-/veinavn ikke er tillatt på flere språk. Det betyr at dersom veien skal få et kvensk navn, så blir det kun på kvensk. Det vil i så fall bli det første rene kvenske veinavnet i Nordreisa kommune.

Kommunen har fra før blant annet Juppyreveien og Goppa som «norske» veinavn, skrevet etter norske rettskrivingsprinsipper. Førstnevnte viser til det kvenske fjellnavnet Jyppyrä, mens sistnevnte kan vise til ordet kuppa som betyr ‘liten dal; søkk i terrenget’.


Det er foreløpig ingen beboere i Juppyreveien på Ruotaksenmella/Rovdas. Gatenavnet kan minne om kvensk, men … (Kuva: Pål Vegard Eriksen)