Fylkehuset i Troms. Kuva Liisa Koivulehto

Fylkestinget i Troms har samlet seg om «Troms og Finnmark fylkeskommune» som nytt navn for den nye regionen i nord. Fylkestinget tilrår at navnet skal skrives på norsk, samisk og kvensk.

Troms fylkeskommune skriver på sine nettsier at vedtaket er i tråd med innstillinga fra plan- og økonomikomiteen, og fikk fem stemmer mot seg.

Flere alternative navn på den nye regionen ble diskutert før avstemminga.
Disse er:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark og Troms fylkeskommune
Finnmarken fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Nord-Norge
Nord

Det ble altså førstnevnte, Troms og Finnmark fylkeskommune, som ble vedtatt. Dette tar fylkestinget i Troms med seg videre når de 31. oktober skal i drøftingsmøte med fylkestinget i Finnmark.

Antall medlemmer i det nye regiontinget ble også diskutert. Her landet politikerne på 57 representanter.

Dette er det endelige vedtaket:

  • Fylkestinget i Troms har behandlet sak «Regionreformen – videre prosess».
  • Fylkestinget mener at Troms og Finnmark fylkeskommune bør være det nye navnet til den nye fylkeskommunen.
  • Fylkestinget tilrår at navnet skrives på norsk, samisk og kvensk, og at det nye fylket fortsatt skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk.
  • Fylkestinget anbefaler at det nye regiontinget bør ha 57 representanter.
  • Fylkestinget anbefaler at fellesnemnda sammensettes etter en kombinasjonsmodell, der innbyggertallet tas hensyn til.
  • Fylkestinget gir fylkesrådet myndighet til å gå i dialog med Finnmark for nærmere konkretisering av mandatet til fellesnemnd og eventuelt andre utvalg.
  • Fylkestinget gir fylkesrådet i oppgave å sette i gang en prosess med Finnmark som tar sikte på å komme frem til forslag om felles mål og andre nødvendige avklaringer som politisk styringsform, politiske organers samlinger/møter, organisasjonsstruktur, ansatte og bruk av disponibel formue, samtidig bidra til medvirkning fra de ansatte i begge fylkeskommunene i prosessen.
  • Fylkesrådets mandat til prosessarbeid opphører når fellesnemnd med arbeidsutvalg mm er konstituert.