Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

 Det har hersket forvirring og fortvilelse rundt vårens opptak til grunnkurs i kvensk ved UIT.

Dagen før søknadsfristen for opptak til høstens studium Grunnkurs i kvensk ved UIT, er det forvirring og fortvilelse å spore i sosiale medier rundt opptaksprosessen. På facebookgruppa Kvener ut av skapet diskuteres søknadsprosessen heftig, og flere etterlyser hjelp for å finne fram i søknadsjungelen. Det stilles også spørsmål til hvilke formelle krav universitetet har til søkerne, hvor noen mener at det holder med et ønske om å lære seg kvensk, mens det på UITs nettsider står at det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.

– Hovedbudskapet er at det er generell studiekompetanse som gjelder, men i spesielle tilfeller så vil vi vurdere søkere som ikke har dette, sier opptaksleder Jørund Jørgensen ved UIT.

Med generell studiekompetanse menes vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende. En kan også søke høyere utdanning ved realkompetanse, som er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte, og hvor utdanningsinstitusjonen vurderer kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger.

For studier innen samisk og kvensk finnes det også et ekstra unntak. For noen år siden søkte universitetet Kunnskapsdepartementet om unntak fra opptaksreglene, og fikk det innvilget gjennom et eget punkt i Forskrift om opptak til høyere utdannings § 3-5: Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte språkfag Her står det at ved finsk semesteremne og årsenhet i kvensk så gjelder unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som har finsk eller kvensk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Denne regelen kom i 2014.

– Hovedopptakskravet er fortsatt generell studiekompetanse, og det er kun i spesielle tilfeller vi går inn og ser på unntaksbestemmelsene, presiserer Jørgensen.

I følge universitetets egne regler så er det faglige minstekravet at man kan dokumentere kvensk tilknytning ved bestått finsk/kvensk fra grunnskole eller videregående skole, samt at en må gjøre rede for motivasjonen en har for studiet.

– Hva med de som ikke har hatt mulighet til å ta kvensk/finsk i skolen, men som likevel har en sterk motivasjon til å delta på studiet?
– Da vil vi i så tilfelle vurdere dette nærmere. Det skal uansett  godt gjøres å ikke ha noe slags vitnemål fra grunnskole, mener opptakslederen som påpeker at unntaksregelen likevel ikke er en blankofullmakt til at alle som ønsker å studere kvensk skal få plass.

Søknad og dokumentasjon på kompetanse og motivasjon må universitetet ha i løpet av 1. juni.

– Jeg vil anbefale alle som vil studere kvensk til å vurdere denne muligheten. Er de i tvil om de er kvalifiserte, eller om de har spørsmål til søknadsprosessen så kan de ta kontakt med opptakskontoret, sier Jørund Jørgensen.

Studiet starter opp i august, og avsluttes med skriftlig hjemmeeksamen 29.11-6.12.2016 og muntlig eksamen 13.desember.