Linda Hofstad Helleland på Alta-besøk for en del tid siden, her sammen med Bodil Andersen, hun bestyrte Kvenstua på den tiden. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

«Regjeringen vil jobbe videre for å styrke det kvenske språket og den kvenske og norskfinske kulturen.» Her følger en ministerhilsen på norsk og kvensk, i pressemelding utsendt 16. mars 2021 (for kvensk oversettelse, se under).

 

«– Kvenfolkets dag ble etablert i 2014, og det er fint å se at stadig flere markerer dagen i byer og bygder der kvenene bor. Dagen markerer felles historie, felles kultur og det kvenske og norskfinske fellesskapet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Helleland er ansvarlig statsråd for de nasjonale minoritetene i Norge.

– Fornorskningspolitikken som kvenene/norskfinnene ble utsatt for, har ført til at kvensk språk og kultur er truet. Mange ildsjeler har kjempet for at kulturen og språket skal bevares for fremtidige generasjoner, og det vil jeg takke dere for, sier Helleland.

Innsatsen fra kvenske/norskfinske ildsjeler gir resultater. I dag søker stadig flere tilbake til den kvenske kulturen og det kvenske språket. Flere unge kvener/norskfinner engasjerer seg og ønsker å vise sin identitet.

Regjeringens har lagt vekt på å styrke arbeidet med kvensk språk gjennom å innføre rett til opplæring i kvensk i grunnskolen i Troms og Finnmark og støtte opprettelsen av kvensk som eget fag i lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø. Det er også gitt tilskudd til prosjekter i barnehager og til etablering av kvenske språksentre som gjør en viktig innsats i lokalsamfunnene for kvensk språk og kultur.

– Regjeringen vil jobbe videre for å styrke det kvenske språket og den kvenske og norskfinske kulturen. Jeg ønsker alle en fin markering av dagen, sier Helleland.»

 

Onnee kvääninkansan päiväle!

«– Kvääninkansan päivän etableerathiin vuona 2014, ja se oon fiini nähhä ette usseemat ja usseemat feirathaan tätä päivää niissä kaupungiissa ja kylissä missä kväänit asuthaan. Tällä päivälä markeerathaan yhtheistä histooriaa, yhtheistä kulttuurii ja kväänin ja norjansuomalaisten yhtheyttä, sannoo distriktin ja -digitaaliseeringin ministeri Linda Hofstad Helleland. Hellelandila oon staatineuvo kellä oon eesvastaus nasunaalisista minoriteettiista Norjassa.

– Norjalaistamispolitikki mitä tehthiin kvääniile/norjansuomalaisille, oon syy miksi kväänin kieli ja kulttuuri oon vaarassa. Monet tulisielut oon tappelheet siitä ette kieli ja kulttuuri säilythään tulleeville sukupolvile, ja siitä mie aijon kiittäät teitä, sannoo Helleland.

Kvääniin/norjansuomalaisten työ oon antanu resultaattii. Tääpänä usseemat ja usseemat hajethaan kväänin kulttuurii ja kväänin kieltä. Usseemat kvääninuoret/norjansuomalaiset oon engaseerattu ja haluthaan näyttäät ommaa identiteettii.

Hallitukselle se oon ollu tärkkee lujittaat työtä kväänin kielen kans. Nyt Tromssan ja Finmarkun peruskouluissa oon oikkeus saaha kväänin kielen opetusta. Hallitus oon kans antanu kuurttoo siihen ette kväänin kieli oon tullu oma faaki opettaajankoulutuksessa Tromssan universiteetissa. Hallitus oon kans antanu rahhaa lastentarhain prosektiile ja ette etableerata kväänin kielisentterit. Nämät sentterit tehhään tärkkeetä työtä paikalissamfynniissa kväänin kieltä ja kulttuurii varten.

– Hallitus jatkaa työn niin ette lujittaat kväänin kieltä ja kväänin ja norjansuomalaisten kulttuurii. Mie toivon kaikile hyvvää päivän markeerinkkii, sannoo Helleland.»