Tross ulike land med egne klare grenser, anser Regjeringen nordisk samarbeid som svært viktig for framtidens Norge. (Illustrasjonsfoto: Altaposten)

 

Stadig store visjoner for Norden.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Innledningsvis kan det kanskje passe å minne om at stortingsmeldinger brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget, men uten forslag til konkrete vedtak eller ny eller endret lovgivning. Dersom et tidligere framlagt lovforslag ønskes trukket tilbake, kan ei stortingsmelding også brukes til dette. «I stortingsmeldinger gis blant annet en grundig redegjørelse for regjeringens analyser, planer og ambisjoner innenfor et bestemt politikkområde.» (Opplysninger hentet fra tankesmia Civita)

Uansett, torsdag 24. april i år la Regjeringen Solberg fram ei slik melding for det nordiske politikkområdet, ei melding som opplyses å ha blitt godkjent i statsråd samme dag. Slik melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig, og omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. I meldingen tar kapitlene tre til fem for seg oppfølgingen av visjonens tre strategiske prioriteringer: «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et inkluderende Norden.» Regjeringen melder følgende:

«De nordiske landene er bundet sammen gjennom geografi, historie, språk, kultur, verdier og interesser. Nær 70 år med institusjonalisert samarbeid har bygget en nærhet og tillit mellom landene i Norden som er unik i verdenssammenheng. Faglig spenner det nordiske samarbeidet over nesten alle samfunnsområder, fra handel, investeringer og arbeidsmarked til klima og miljø, energi, forsvar, samfunnssikkerhet, helse, forskning, digitalisering, utdanning og kultur. Det samarbeides i privat, offentlig og frivillig sektor, og mellom parlamentarikere, regjeringer og myndigheter på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Det er tette bånd og stor tillit mellom befolkningene. Norden er blant verdens mest integrerte regioner. (…) Regjeringens ambisjon er å utvikle og forsterke samarbeidet ytterligere. Målet er at samarbeidet skal være praktisk og nyttig, både for innbyggere, næringsliv og myndigheter. Nordisk samarbeid har en sterk egenverdi som ikke alltid kan måles i økonomiske termer. Samtidig er det viktig at samarbeidet oppfattes som relevant, og at det bidrar til å styrke Nordens evne til å møte felles samfunnsutfordringer, som klimaendringer, inkludering og en aldrende befolkning.»

Hvis du vil lese meldingen, så finner du linken her: Stortingsmelding nr. 23 (2019-20209 om nordisk samarbeid