Gyrid Øyen. (Kuva: Arne Hauge) 

 

Gyrid Øyen forbereder seg i disse dager til å forsvare sin ph.d-avhandling om «Kvensk kulturarv og museumsformidling» offentlig i Alta.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den 5. desember disputerer master Gyrid Øyen for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Det melder universitetet på sine nettsider.

I doktorgradsavhandlingen Øyen skal forsvare, «Kvensk kulturarv og museumsformidling –  strategier, spenninger og kulturelle betydninger», har hun undersøkt formidling av kvensk kulturarv ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Gjennom tre analyser tar hun leseren med inn i museets arbeid, med intensjon om å få fram prosesser som museet, ansatte pg brukerne står i, når kulturarv som særlig knyttes til den nasjonale minoriteten skal formidles. Dette framgår av det populærvitenskaplige sammendraget Øyen selv har skrevet.

Museumsfaglig formidlingsdebatt

«Dette doktorgradsarbeidet er et bidrag til en museumsfaglig debatt om hvordan nasjonale minoriteter formidles, samt et innspill til diskusjon om hvilken betydning kulturarv spiller i formidlingsprosessene og vice versa», heter det av nevnte sammendrag, og videre:

«Hovedfunn fra avhandlingen viser hvordan museets formidlingsaktiviteter bidrar til å aktualisere, gjenreise, videreformidle og/eller forstyrre kunnskapsprosesser om kulturarv som har vært gjemt eller glemt som følge av statens systematiske fornorskningspolitikk rettet mot kvener.»

Øyen skriver at hun argumenterer for at museumsformidling og kulturarvsprosesser spiller en sentral rolle i det pågående arbeidet med å ta tilbake og synliggjøre kvenske kulturuttrykk, samtidig som hun problematiserer hvordan museet forholder seg til kulturpolitiske forventinger og føringer som i liten grad er utformet for å ivareta nasjonale minoriteter.

«Særlig trekker jeg frem hvordan museets samarbeid med eksterne aktører er en strategi som både muliggjør og begrenser kveners medvirkning i egne kulturarvsprosesser.»

Avhandlingen viser også, ifølge sammendraget, hvordan museets formidling setter i spill en rekke spenningsforhold når flere krav, forventninger og føringer møtes.

Relevante veiledere

Det er professor Trine Kvidal-Røvik som er Øyens hovedveileder. Hun var blant annet prosjektleder på forskningsprosjektet IMMKven, som ofte har vært omtalt i Ruijan Kaiku. Prosjektet dreide seg om å undersøke nettopp hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag.

Professor emeritus Stein Roar Mathisen, som satt i forskergruppen til det samme prosjektet, er Øyens biveileder.

Prøveforelesningen finner sted på Campus Alta, tirsdag 5. desember fra klokken 12.15 til 13, etterfulgt av disputas fra klokken 14.15 til 17.30. Den kan for øvrig følges digitalt fra denne lenken.

UiT skriver på sine sider at «De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende en e-post til leder av disputas arild.rokenes[a]uit.no innen kl. 15:30 disputasdagen.»