Bilde fra Kvenseminaret 2022 i Vadsø i Finnmark. Rune Bjerkli er nummer tre fra høyre på fremste rad. (Foto: Arne Hauge/Ruijan Kaiku)

 

Folk kvier seg for å dra på møter og ta ordet hvis generalsekretæren for Kvensk Finsk Riksforbund er til stede. De er urolige for at det kan være skytevåpen i pistolhylsteret hans. Adferden kan under gitte omstendigheter gi straffeansvar, sier politiet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Se lengre ned i saken for politiets vurdering.

Denne pistolhylster-problematikken strekker seg nokså langt tilbake i tid, men det var etter Kvenseminaret i Vadsø i november 2022 at også den kvenske avisa Ruijan Kaiku ble kjent med saken. Vi ble tipset om at Rune Bjerkli (f. 1967) fra Nordreisa i Troms bar pistolhylster på seminaret. Bjerkli er generalsekretær for Kvensk Finsk Riksforbund, som til tross for navnet er kjent for sin sterke motstand mot minoritetsspråket kvensk. De vil at Norge i stedet satser på riksfinsk.

Ruijan Kaiku har gitt generalsekretær Rune Bjerkli god anledning til å svare på kritikken. Han besvarte ingen av våre gjentatte henvendelser. Se nederst i saken for de spørsmålene vi ønsket svar på.

Beskyldning om bevæpnet

Fordi selve pistolhylsteret var skjult under jakken hans i de bildene vi satt med, og fordi Bjerkli unnlot å besvare våre henvendelser, valgte vi å la saken ligge.

Les også: «Tanken streifet meg. Er han bevæpnet?»

Der lå den, også etter at Bjerkli og hans forbund selv hadde tatt den opp. Det skjedde i mai i år, i et innlegg på deres egen facebookside. I tillegg til utsagn om mediaboikott og «meningsløs og resultatløs kvensk språkpolitikk», skrev de dette: «De har blant annet også forsøkt å lage en sak der de beskylder Kvensk Finsk Riksforbund for å være bevæpnet på kvenseminar!!!»

Samtidig mottok vi nye bekymrete innspill fra ulike hold. Personer som sa de gruet seg for å dra på møter hvis de visste at denne generalsekretæren kom til å stille. Dette grunngitt både i pistolhylsteret, men også i hans harde og uforsonlige retorikk. Å få folk til å stå fram med kritikken, var en ganske annen sak.

Uten jakke

Det var ikke før i slutten av oktober i år at vi valgte å børste støvet av saken. Bakgrunnen var at vi lette etter illustrasjonsfoto til noe helt annet, da vi tilfeldigvis kom over et bilde av Bjerkli tatt i juli 2019. Det ble tatt i topp sommervær på den kvenske Kipparifestivalen i Børselv i Finnmark, og han var uten jakke. På det bildet ser man ett av hans pistolhylstre, idet det av andre bilder og annen informasjon framgår at han må ha flere av dem.

På Kvenseminaret 2022 var jakken på. Kipparifestivalens sommerlige temperatur i 2019 gjorde at også generalsekretær Rune Bjerkli kastet jakken. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen/Ruijan Kaiku)

Ruijan Kaiku ble tidlig oppfordret til å høre hvilke erfaringer kvenenes eget forbund, Norske kveners forbund, har i denne saken. Til det kan forbundsleder Kai Petter Johansen, for øvrig også ordfører i Kvænangen kommune i Nord-Troms, bekrefte at folk for lengst har merket seg Bjerklis skulderbårne innretning. Også lenge før Kvenseminaret i november i fjor, og at det fra tid til annen har vært en «snakkis» ute blant tillitsvalgte og medlemmer.

Tydelig for folk

– Det har vært etter møter som også Kvensk Finsk Riksforbund har deltatt på. Folk har sett det han bærer på, og spurt seg hvorfor han går med pistolhylster offentlig, sier Johansen.

Han sier at man helt i starten tenkte at det kunne være en fatle eller noe liknende. Over tid og gjennom ulike møter ble det likevel tydelig for folk at det handlet om et mer eller mindre tildekket pistolhylster.

– Ruijan Kaiku har snakket med personer som sier de er bekymret for dette, og at de kvier seg for å delta på møter hvis Kvensk Finsk Riksforbund er til stede. Opplever du at dette har vært en distraksjon fra de sakene som dere skal jobbe med, at det kan ha dempet lysten til å si sin mening i møtesammenheng og ellers?

Sårende

– Det har vært flere tilfeller hvor våre tillitsvalgte og medlemmer ikke vil delta i offentlige møter når Kvensk Finsk Riksforbund er til stede. Deres fremtoning og retorikk oppleves som ubehagelig og sårende for mange, og møtene får liten nytteverdi i arbeidet med å styrke kvensk språk og kultur, som myndighetene er forpliktet til å ivareta, sier Johansen.

Kai Petter Johansen er leder for kvenenes eget forbund, det 1500 medlemmer store Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. Her holder han kvensk nyttårstale på NRK fjernsyn. (Skjermbilde fra NRK)

Det er i utgangspunktet ikke lov å gå med pistol offentlig i Norge. Selv det å eie og inneha denne typen håndvåpen er svært strengt og krever løyve og god vandel og aktivt medlemskap i pistolklubb. I praksis er huskeregelen slik at hvis du ser en person offentlig med pistol, så vet du at vedkommende enten er politi eller opptrer ulovlig.

PST informert

Utfordringen med et tildekket pistolhylster er at folk ikke kan vite om det er en pistol der eller ikke, en problemstilling vi ønsket politiets vurdering på. Vi sendte dem derfor Kippari-bildet i beskåret og anonymisert form, sammen med en beskrivelse av hva saken gjaldt.

Simon Nystuen er politiadvokat i Troms politidistrikt, og skriver i en epost at han ikke vurderer situasjonen – slik den er beskrevet – til å være generelt forbudt. Kort oppsummert, sier han, kan nok bæring av pistolhylster på offentlig sted betegnes som lite skjønnsomt og hensynsfullt, men ikke nødvendigvis straffbart. Her tar vi i sin helhet med politiadvokatens videre vurdering:

«Hylster som utelukkende har som funksjon å bære våpenet, er ikke en våpendel, jf. våpenlova § 2 nr. 3.

Etter våpenlova § 39, jf. § 20, jf. våpenforskrifta § 6-7 er det under transport av skytevåpen forbudt å bære skytevåpenet i hylster, etui eller likende som er festet til kroppen, f.eks. side- eller skulderhylstre, o.l. Handlingsnormen rammer imidlertid bare situasjonen hvor hylsteret kombineres med bæring av skytevåpen, hvilket ikke er tilfelle her, jf. bildet.

Straffeloven § 189 forbyr bæring av skytevåpen, luft- og fjærvåpen, deaktiverte skytevåpen og våpenetterlikninger på offentlig sted. Tilsvarende som for våpenlovas bestemmelse, er det ikke etuiet/hylsteret som er gjenstand for selvstendig regulering.

Etter § 266 kan nok atferden under gitte omstendigheter utgjøre hensynsløs atferd. Bæring av hylsteret i seg selv vil nok neppe kunne karakteriseres som hensynsløst (som er en ganske sterk karakteristikk), men avhengig av situasjonen han befinner seg i, i hvor stor grad hylsteret kan oppfattes å inneholde skytevåpen, mv., vil kunne bringe atferden over i straffeansvar. Tilsvarende kan straffeloven § 181 første ledd litra a om ordensforstyrrelse være aktuell. Dette vil også måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelle basert på bæringens karakter og omgivelsenes reaksjon.

En annen sak er at bæring av skulderhylster på offentlig sted/arrangement som det ikke vil være relevant å medbringe skytevåpen til, nok alltid vil skape grunnlag for våpenvisitasjon og evt. pålegg etter politiloven § 7, jf. § 7a. Bæring av hylster uten noen aktverdig grunn er også en form for våpen-relevant atferd som kan få betydning for personens løyve/mulighet til å få løyve for å eie/ha skytevåpen. Det kan fremstå lite tillitsvekkende for omgivelsene dersom personen utviser lav terskel for å utstyre seg med våpen-relatert utstyr når det ikke foreligger noen saklig grunn til dette.»

Vi tar med at vi fra sikkert hold er kjent med at Bjerkli og hans bruk av pistolhylster i offentlig sammenheng er opplyst overfor Politiets sikkerhetstjeneste PST.

Forsamlings- og ytringsfrihet

Som tidligere nevnt besvarte ikke Bjerkli våre henvendelser med tilbud om tilsvar. Her gjengis de spørsmålene vi håpet han kunne ta stilling til:

I fjor på denne tiden fikk du en mediahenvendelse fra oss som du ikke svarte på, håper du har endret oppfatning og svarer oss denne gangen.

Saken er den samme, så spørsmålet er hvorfor du går med pistolhylster på offentlige arrangementer?

Kilder vi har snakket med sier at din våpen-relaterte framferd er egnet til å skremme/skape frykt og derfor svært kritikkverdig. Dette forsterket ved at folk umulig kan vite om du har skytevåpen eller ei i et pistolhylster som er tilkneppet og/eller skjult bak jakke. Kommentar til det?

Vi hører også at folk vegrer seg for å delta på møter og ta ordet når du er til stede. Du anklages også for å gjøre dette med viten og vilje. Det betyr i praksis at din bæring av pistolhylster oppfattes som et bevisst angrep på forsamlings- og ytringsfriheten. Kommentar til det?

Fordi det framstår som ulogisk å gå rundt med et tomt pistolhylster, er det nærliggende å spørre om du har tilhørende våpen i din besittelse?

Videre og mer presist spør vi om du har denne typen våpen i ditt eie, om du har løyve for slikt våpen, og om du eventuelt bringer det med deg på reiser til offentlige møter og andre offentlige sammenkomster?

Vi har fra troverdig kilde at Politiets sikkerhetstjeneste PST er informert om deg og din bruk av pistolhylster i offentlig sammenheng. Kommentar til det?

Politiet opplyser at selv om bæring av pistolhylster på offentlig sted ikke er direkte forbudt etter våpenloven, så kan det under gitte omstendigheter rammes av to paragrafer i straffeloven. Kommentar til det?