Allmennkringkastingsrådet (1996–2004) og senere Medietilsynet har kritisert NRK for manglende kvensk tilbud i alle år.

Liisa Koivulehto
liisa@@ruijan-kaiku.no

I tillegg til disse norske kontrollorganene har også Europarådet kritisert NRK.
Allmennkringkastingsrådet ble etablert i 1996. Rådets oppgave var å vurdere om programvirksomheten i NRK, TV 2 og P4 var i samsvar med prinsippene for allmennkringkasting.
I de fleste åra rettet rådet skarp kritikk mot NRK for manglende tilbud på kvensk. De andre er ikke bedre – de har enda mindre tilbud for kvener – men de får heller ikke lisenspenger.

– Mer sendetid, landsdekkende sendinger!
Allmennkringkastingsrådet var tydelig i sin vurdering, men istedenfor å utvide, gjorde NRK det motsatte, og forkortet sendinga med 20 prosent.
Dette skrev rådet om Finsksendinga:
1999: NRK bør vurdere å utvide sendetiden fra 15 minutter i uka samt gjøre sendingene landsdekkene.
2000: Rådet ber NRK vurdere å utvide tilbudet på kvensk/finsk samt gjøre disse sendingene riksdekkende.
2001: Rådet ber NRK vurdere å utvide tilbudet på kvensk/finsk samt gjøre disse sendingene landsdekkende.
2002: Rådet anser at den ukentlige sendingen på finsk, på 12 minutter, som dekker Finnmark, Troms og deler av Nordland, er et svært begrenset tilbud til denne minoritetsgruppen.
2003: Rådet mener NRK bør etablere et tilbud til den kvenske minoriteten utover den ukentlige sendingen på 12 minutter på P2.

– Dekninga er ikke i forhold til ressursene
Etter 2004 ble oppgaven gitt til Medietilsynet. Medietilsynet har hatt en mildere tone enn sin forgjenger, men i 2007 begynte også de å bemerke seg hvor dårlig kvenene og de andre nasjonale minoritetene og språka syntes og hørtes i mediene.

2005: I kapittelet 5.4.2.7 Tilbud til nasjonale og språklige minoriteter konstateres det at det fins «nyhetssendinger på kvensk (sendes til befolkningen i Nord-Norge hver onsdag på NRK P2 fra kl. 1248-1300)».

2006: «Av programmer for nasjonale minoriteter kan NRK vise til Finskesendinga, med fast sendetid onsdager kl. 1248 til 1300 på NRK P2 i Nord-Norge. Finskesendinga har sendinger på finsk og kvensk, og er også tilgjengelig i NRKs nettradio. Dette fremgår av NRKs nettsider, http://www.nrk.no/kveeni/.»

2007: Medietilsynet kritiserer NRK: «Sammenlignet med ressursene som brukes på NRKs tilbud til etniske minoriteter generelt, synes NRKs tilbud til nasjonale minoriteter å være noe tilfeldig og begrenset rent tematisk.»

2008: Medietilsynet påpeker at programmet Migrapolis, som NRK trekker fram som et flerkulturelt program, bruker ikke de nasjonale minoritetene som kilder. «Nasjonale minoriteter, som romanifolk og kvener, ser også ut til å være klart underrepresentert.»

– Har omtalt en kvensk Facebookgruppe !
2009: «Kravet til programmer for nasjonale minoriteter vurderes å ikke være innfridd.» «Videre vises det til Finskesendinga på finsk og kvensk for finner og kvener i Norge hver onsdag på P2 i Nord-Norge. Norgesglasset på P1 har hatt innslag om facebookgruppen Kvener ut av skapet.»

2010: «NRK sendte Finskesendinga på finsk og kvensk for finner og kvener i Norge hver onsdag på  P2 i Nord-Norge. I 2010 ble det mulig å velge kvensk tekst på yr.no.»
NRK vurderer om det er riktig å ha «egne finskspråklige sendinger for kvener» eller om kvenene ville synliggjøres bedre med å bruke norsk.

2012: «Medietilsynet vurderer at NRKs program for nasjonale minoriteter fremdeles er på et lavt nivå, og forutsetter at NRK søker å bedre tilbudet.»

2013: «NRKs program for nasjonale minoriteter er etter Medietilsynets vurdering på et lavt nivå, spesielt i lys av at de beskrevne programmene kun handler om den kvenske minoriteten. Medietilsynet forutsetter derfor at NRK fortsetter å arbeide aktivt for å synliggjøre nasjonale minoriteter i sitt programtilbud.»

2015: I kapittelet «Nasjonale og språklege minoritetar» står dette: «Historia om kvenane/finnane i Alta blei fortald i dokumentaren Hvem hoppet før Wirkola. NRK P2 sende eit radioprogram på kvensk og finsk kvar veke. Kvensk er eit språkval på yr.no.» Medietilsynet konkluderer med at «NRK varetar krava om å formidle kunnskap om ulike grupper og mangfaldet i det norske samfunnet og om å skape arenaer for debatt og informasjon om Noreg som eit fleirkulturelt samfunn.»

 

Finsksendingen i NRK i 1970-1982, de tidlige åra

– startet i 1970 etter initiativ fra Vadsø norsk-finskforening. Elnar Seljevold var distriktssjef.
– sendetiden var på 5 minutter i uka, utvidet til 10 minutter i 1977
– første redaktør Eimi Vorren sluttet brått, blant annet pga. nei til utvikling av programmet og da hun oppdaget at hun i alle år hadde fått lavere lønn enn de norskspråklige kollegene hadde for samme type arbeid