Porsanger kommune var blant de relativt få som hadde innspill til en eller begge høringene om endring av opplæringsloven og stedsnavnloven. Norske kveners forbund svarte på begge. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Opplæring og stedsnavn – nå skal lovene endres.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Lørdag 12. januar gikk fristen ut for å sende inn forslag til endring av opplæringsloven, og mandag 14. løp fristen ut også for endringer i stedsnavnloven. Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto svarte på begge innen fristen.

Totalt kom det inn om lag like mange høringssvar på begge; 41 for stedsnavnloven og 39 for opplæringsloven. Det var likevel relativt få instanser som gikk igjen i begge.

Også Universitetet

Hva det kvenske angår, så ønsket også Kainun institutti, kvensk institutt et ord med i laget i begge høringene. Av andre instanser med kvensk og norskfinsk relevans finner vi for stedsnavnloven Káivuonon komuuni – Kåfjord kommune og navnekonsulentene for norske og kvenske stedsnavn (ved fagrådet for stedsnavn). For opplæringsloven finner vi høringssvar fra fagmiljøet i kvensk og finsk ved UiT Norges arktiske universitet, Kvænangen språksenter, Porsanger kommune, Språkrådet og Troms fylkeskommune.

Heller velge kvensk

At høringen på endring av opplæringsloven vakte slik interesse i miljøene, skyldes at den har et eget punkt som omhandler endring i opplæring i nettopp kvensk. Her foreslår departementet å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.

Den kvenske interessen for endring av stedsnavnloven beror på departementets ønske om å gi kommunene større frihet i stedsnavnavgjørelser, både valg av stedsnavn og vedtak om skrivemåten.