(Nord-Varanger har sterke kvenske tradisjoner, noe som er synlig også i ulike bygningstrekk. (Foto: Alf E. Hansen)

 

Tydelig tale i Nord-Varanger kvenforening sitt innspill til komiteen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kort forklart skal Kontroll- og konstitusjonskomiteen forberede Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport for endelig behandling i Stortinget. Det siste skal etter planen skje på forvinteren, idet komiteens frist for avgivelse av innstilling til Stortinget er satt til 5. november i år.

I mellomtiden åpnet man for høring om rapporten, og da høringsfristen gikk ut den 15. mars i år for – dette for å sende innspill direkte via stortinget.no – var det kommet inn rundt 80 skriftlige svar.

Vi har tidligere skrevet om at Norske kveners forbund måtte over i høygir for å rekke fristen, og det de opplevde som en for stor begrensning i hvor mye de hadde anledning til å skrive.

Les mer her: Må øke farten og kutte noen svinger

NKF rakk fristen, sammen med andre kvenske aktører som blant andre Kvensk institutt, Kvensk språkting, Varanger museum og kvenforeningene i Kåfjord, Tromsø, Ytre Oslofjord og Nord-Varanger. Som har tydelige forventninger til myndighetene:

«Myndighetene må prioritere å få på plass rammevilkårene for i å ivareta kvensk språk og kultur. Det handler om lovverk, forskrifter og økonomiske rammer.

Opplæringsloven må endres slik at retten til å lære kvensk blir individuell, gjelder for hele landet og gjelder både for grunnskole og videregående opplæring.

Kvensk må heves til nivå 3 i Det europeiske språkcharter.»

Nord-Varanger kvenforening vil endre også Kulturminneloven, slik at kvenske kulturminner får samme automatiske fredningsgrense som samiske kulturminner. Og de vil ha litteratur på kvensk innunder Kulturdirektoratets innkjøpsordning. For å nevne noe av innspillene deres, som også omfatter etablering av flere kvenske språksentra samt utnevning av egen statssekretær for nasjonale minoriteter.

Vi tar med at det i en epost fra forbundet sentralt i anledning saken, pekes på som oppløftende at også UiT Norges arktiske universitet understreker viktigheten av frivillige organisasjoner. Samtidig har UiT har påpekt viktigheten av samarbeid på tvers av landegrensene når det gjelder forskning og utdanning.

Med det sier NKF seg «stolte av at vi kan levere innspill som viser vår styrke som en demokratisk, stor, mangfoldig og landsomfattende organisasjon.»

Og dersom du savner noe å lese på en mandag i april, så er det bare å gå inn og se hva de ulike aktørene har påpekt. Her er ei lenke som fører deg fram:

Skriftlige innspill