Det finnes lite forskning om kveners levekår. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

 

Det kom fram da etaten nylig lanserte sin kunnskapsportal om likestilling og levekår for samer, nasjonale minoriteter og innvandrere.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

– For første gang er statistikk og forskning om likestilling og levekår blant grupper som kan oppleve diskriminering på grunn av etnisitet og religion, samlet på ett sted. Dette er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om disse gruppene i samfunnet, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol på Bufdirs nettsider.

Savner forskning om kvener

Bufdir står for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og på egen portal skal de nå formidle statistikk og forskningsbasert kunnskap om hvordan samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn opplever det å bo og leve i Norge, og hvilke barrierer de møter som kan hindre likeverdig deltakelse i samfunnet. Tanken er at kunnskapsportalen jevnlig skal oppdateres med ny statistikk og forskning. Allerede nå ser Bufdir at det mangler relevant forskning for blant annet kveners levekår.

–Vi mangler forskningsbasert kunnskap om likestilling og levekår blant samer, og vi mangler spesielt mye kunnskap om nasjonale minoriteter, forteller Bjørshol.

Hun sier videre at de har mer statistikk og forskning om personer med innvandrerbakgrunn enn om nasjonale minoriteter og samer. Dette skal blant annet ha sammenheng med at man ikke registrerer etnisitet i offentlige registre, derimot registreres fødeland i offentlig statistikk for innvandrere.

– Kunnskap om levekår og livssituasjon er viktig i arbeidet mot diskriminering og for et likestilt samfunn. Målet er at kunnskapsportalen skal være en nyttig ressurs for alle som arbeider med disse gruppene, sier Bjørshol.

Diskrimineringsvern

Samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn har i dag vern mot diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg har samer og nasjonale minoriteter rettigheter som følge av sin status som henholdsvis urfolk og nasjonale minoriteter. Likevel viser en studie fra 2016 at halvparten av samer med sterk samisk tilknytning har opplevd diskriminering, og samer opplever diskriminering på flere arenaer, særlig innen utdanning og arbeidsliv. Det samme gjelder for personer med innvandrerbakgrunn. Tilsvarende forskning finnes ikke for kvener og de andre nasjonale minoritetene.

– Samer og flere nasjonale minoritetsgrupper har historisk erfaring med statlig diskriminering, assimileringspress og overgrep. Dette kan prege gruppene også i dag. Bevissthet om tidligere diskriminering og erkjennelse av at historien kan gjenta seg, er viktige elementer i identiteten til flere av gruppene, forklarer Bufdirs avdelingsdirektør.

 

Kunnskapsportalen er et tiltak i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020–2023). Bufdir følger opp flere tiltak i handlingsplanen, og i årene fremover vil kunnskapsutvikling på feltet være viktig.