Rødt legger fram styrkende forslag. Bildet er hentet fra årets landsstyremøte. (Illustrasjonsfoto: Ihne Pedersen)

 

«Bergen kommune må gjøre en lokal innsats.»

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Bystyret i Bergen har lagt fram plan for likestilling i egen kommune, og i den anledning har Rødt kommet med flere tilleggsforslag som går på styrking av minoriteter – og urfolk sine rettigheter.

I tilleggsforslagene heter det blant annet at Bergen må styrke undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter, med vekt på både historisk og nåværende språk, kultur og historie. Videre skriver de at Bergen må gjøre en «lokal innsats for at Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag til tiltak blir innfridd.»

Det framgår også at kommune må undersøke mulighet for språkfag og undervisning i minoritetsspråkene nordsamisk, lulesamisk, kvensk, romanes og romani, dette i tråd med den Europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Og videre:

«Bergen kommune må gi økt støtte til urfolks- og nasjonale minoriteters egenorganisering, samt tiltak for bevaring av utvikling av deres språk og kultur. Bergen kommune må støtte urfolks- og nasjonale minoriteters kvinne- og ungdomskultur, og kvinne- og ungdomsorganisasjoner.»

Samlet seks punkter, der det siste fastholder at de må jobbe aktivt for «aktiv medbestemmelse fra urfolk og nasjonale minoriteter i saker som angår dem.»

Sosialistisk Venstreparti (SV) kom også med forslag om samisk navn på Bergen, til dette hadde Rødt igjen tilleggsforslag. I det ene tilleggsforslaget ber de byrådet vurdere «Peruna» som kvensk stedsnavn for Bergen, i samråd med de kvenske organisasjonene og det kvenske folket.