NKF-RK jobber for lovendring slik at man får kvensk representasjon i FeFo. (Foto Heidi Nilima Monsen)

 

Til nå har styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) bestått av representanter valgt av Fylkestinget og Sametinget. Nå krever NKF-RK at også kvenene skal få sin plass i styret.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har tidligere tatt opp behovet for at kvensk kultur og næringsutøvelse ivaretas gjennom Finnmarksloven, og påpekt mangelen på representasjon i Finnmarkseiendommen. Nå har de sendt inn en uttalelse i forbindelse med at departementet skal gjøre endinger i Finnmarksloven som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker.

– Kvenene har en lang historie i vårt nordligste fylke, og ut fra de eneste nyere tallene som finnes, har drøyt en fjerdedel av befolkningen kvenske og/eller norskfinske aner. Dette representeres ikke i sammensetningen av Finnmarkseiendommen. Kvenene har tradisjonelt brukt utmarka i Finnmark i sitt yrkesliv som bønder, fiskere og skogbruksarbeidere med mer, og innlandsfiske, jakt, bærplukking, tjærebrenning, vedhogst og høsting av fór til husdyrene har vært en del av livsgrunnlaget. Fangst av laks i elvene har i mange samfunn vært organisert av den kvenske befolkningen. Mange kvener føler at de ikke lenger har innflytelse på forvaltningen av det som en gang var deres naturlige utmarksområder. Det blir derfor galt når det ikke tas hensyn til i sammensetningen av Finnmarkseiendommen, sier NKF-RK i sin høringsuttalelse.

Ønsker en syvende representant

FeFo har i dag 6 styrerepresentanter, hvor av tre velges av Fylkestinget og de resterende tre av Sametinget.

– Det er ingen egne kvenske representanter blant disse seks, og endringer er nødvendig for å sikre kvenene innflytelse over sine opparbeide rettigheter i Finnmark, mener NKF-RK.

Det foreslås derfor at kvenene, gjennom et formålstjenlig representantskap, utnevner en syvende representant til FeFo’s styre.

– Da slipper man også bruk av styreleders dobbeltstemme i kontroversielle saker. Styreleder utnevnes i dag vekselvis mellom Sametinget og Finnmark fylkesting, og utfallet i enkelte saker blir avhengig av hvem som har styrelederen, argumenterer kvenforbundet som mener at en syvende kvensk representant vil kunne løse dette.

Velges av Kvensk Råd

NKF-RK presiserer at de har mange lokallag i fylket, og at de slik sett vil kunne være behjelpelig med valg og utnevnelse av den syvende representanten med vara. Kvenforbundet foreslår imidlertid at det planlagte Kveenineuvo – Kvensk Råd står som utnevner av den kvenske representanten med personlig vara til FeFo.

– For å sikre demokratisk kvensk representasjon uavhengig av organisasjon, og for å sikre ivaretakelsen av kvenske brukerinteresser etableres et Kveenineuvo – Kvensk Råd, sier NKF-RK.

Ruijan kveeniliitto påpeker at kvenene og kvenske interesser bør flettes inn flere steder i Finnmarksloven, deriblant i første paragraf: «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne og særlig som grunnlag for samisk og kvensk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»

Flere lovendringer

NKF-RK foreslår også tilføyelser i Finnmarksloven om at «Kvensk råd» skal tilføyes – sammen med blant annet Sametinget – på steder hvor dette er naturlig, både i forhold til overskudd og varsling av saker som vil berøre kvenske brukerinteresser.

– Andelen av befolkningen i Finnmark med kvensk opprinnelse er minst like stor som befolkningen med samisk opprinnelse, og disse to befolkningsgruppene er tett vevd sammen og i relativt stor grad overlappende. Den kvenske kulturen har vært under stort press både under fornorskningen og i ettertid gjennom manglende tiltak for å bedre på kvenenes situasjon. I noen kystnære områder er den kvenske befolkningen i mange områder dominerende og danner grunnlaget for lokal kultur og næring. Det er dermed urimelig og diskriminerende at Finnmarksloven ikke tar hensyn til den kvenske befolkningen i Finnmark, argumenterer forbundsstyret.

NKF-RK ved leder og nestleder vil be om møte med Mæland for å følge opp saken videre.