Ny forskrift om tilskudd til nasjonale minoriteter stiller krav om dokumentasjon.

Den siste tiden har Liss Beth Gjertsen Nyby, som har ansvar for medlemsdatabasen til Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) jobbet med å få på plass et sentralt medlemsregister.

– Det foreligger krav fra myndighetene om at vi skal ha det, opplyser Gjertsen Nyby.

Fortsatt mangler hun medlemsliste fra 8 av lokallagene.

– Det betyr at de lokallagene som fortsatt ikke har sendt inn sin medlemsliste må sende den så snart som mulig så jeg kan få lagt dem inn. Når disse er på plass vil det være mulig å opprette portal for lokallagene, hvor det går ut brukernavn og passord til innlogging. Dermed kan lokallaget ajourføre sine medlemslister, forklarer hun.

Ny forskrift

8. desember 2017 kom regjeringen med ny Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter. Fra samme dato ble «Regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner».

Tilskuddsordningen skal «styrke nasjonale minoriteters kultur, språk og egenorganisering. Det er et mål at nasjonale minoriteters egne organisasjoner kan fremme sine interesser overfor ulike myndigheter.»

Forskrifta stiller en rekke kriterier til organisasjonen som skal søke tilskudd. Blant annet må organisasjonen kunne dokumentere at de tellende medlemmene oppfyller kravene i forskrifta.

Hele forskrifta finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1946

Medlemskontingent

Det er også på tide å sende ut medlemskontingent. Kontingenten vil fra 2018 gå til NKF-RK sentralt og deretter fordeles til lokallagene.

– Det vil lages et system for dette og ingen lag vil komme tapende ut av det nye systemet, forsikrer Gjertsen Nyby

– Dessuten haster det med å få betalt medlemskontingenten i forhold til å kunne være stemmeberettiget til årsmøtene, forklarer Gjertsen Nyby.

Medlemslistene til NKF-RK lokallag sendes til: medlem@kvener.no eller lissbeth.gjertsen@gmail.com