I Finnmark skal Fefo sikre folk tilgang til fjellet, spørsmålet er hva det ender med i Troms og Nordland? (Foto: Arne Hauge)

 

I den forestående utfasingen av Statskog også for Troms og Nordland, ser distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ikke for seg å innføre fjelloven.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Lengre sør i landet er det fjelloven som sikrer allmennheten tilgang til utmarka. Til bærplukking og turgåing, jakt og fiske. Nå har ulike hold ivret for å innføre fjelloven også i Nordland og Troms, for å sikre lokalsamfunn innflytelse over utmarksressursene. Men distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er uenig i at dette er riktig resept lengre nord i landet. Dette framgår av ei pressemelding fra regjeringen, utsendt 11. juni i år.

– Jeg mener at det ikke er en god idé å innføre fjelloven direkte. Innføring av forvaltningsordning for Nordland og Troms er en viktig sak som krever en grundig og bred vurdering, og det er viktig å involvere de interessene som blir berørt, underveis i arbeidet, sier Helleland.

Hun viser til at det for fjellområdene i Sør-Norge gjelder andre eiendoms- og rettighetsforhold. Situasjonen i Nordland og Troms er annerledes, viser hun til, blant annet er det ikke statsallmenninger i disse områdene, og stort sett alt er samiske reinbeiteområder.

Bakgrunnen for saken er at regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet om ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms. Det som vil være styrende for arbeidet, skriver de, er å finne en ordning som gjør at verdiskaping beholdes lokalt, og som sikrer lokale interesser. Det vil gi både bønder, reindrifta og andre større innflytelse og involvering, vises det til.

– Jeg er glad for at regjeringen nå vil komme lokalsamfunnene i Troms og Nordland i møte, med å starte opp arbeidet om ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms. Jeg vet at mange venter på at regjeringen skal følge opp forslagene fra samerettsutvalget II, og nå vil regjeringen sette i gang, sier ministeren.

Arbeidet er en oppfølging av forslaget fra samerettsutvalget II (NOU 2007:13) om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms, med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen.

– Jeg er opptatt av at løsningen vi velger skal være tilpasset de særlige forholdene i Nordland og Troms. Vi vil derfor jobbe mye med å involvere de lokale interessene som bruker utmarka, sier Helleland.

Samerettsutvalget II leverte en omfattende og grundig rapport, med ulike forslag. Utvalgets medlemmer var delt i synet på hva som ville være den beste ordningen for forvaltning av Nordland og Troms. Medlemmene var enige om at en ny forvaltningsordning skal gi økt regional og lokal innflytelse i utmarksforvaltningen og at dagens ordning ikke ivaretar samiske interesser.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hva slags løsning som er ønskelig for Nordland og Troms. Det skal vi vurdere nå, i samråd med berørte parter, sier Helleland.

Vi tar med at det enn så lenge er Statskog SF som er grunneier og som administrerer utmarksressursene i Troms og Fiske. Dette var tidligere tilfellet også i Finnmark, inntil Finnmarkseiendommen, Fefo, overtok.