Musikkvideoen «Være en kven» med blant annet Petter Pogo, Noora Ollila og Stein Olsen var en viktig del av los-prosjektet. (Arkivfoto)

 

En fersk rapport konkluderer med at det er et stort behov for formidling av kvensk språk og kultur for barn og unge, og at Kvääniluusit bør utvikles videre.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I 2014 ble Kvääniluusit – Kvenske loser startet opp som et formidlingsopplegg av og for ungdom inspirert av Samiske veivisere. Initiativet kom fra kvensk ungdom og ungdomsorganisasjonen Kvääninuoret – Kvenungdommen, og to kvenske ungdommer reiste selv rundt på videregående skoler i Troms og Finnmark for å formidle kvensk språk og kultur. Nå er rapporten om kvenlosprosjektet klar, og den konkluderer med at det absolutt er et behov for å ha et slikt prosjekt videre.

– Kveeniluusit – Kvenske loser må sies å ha vært et svært vellykket prosjekt når det kommer til spredning av kunnskap om kvenene blant ungdom. Tilbakemeldingene fra ungdom, lærere, foreldre og losene selv viser til at dette «funker» og at man oppnår intensjonene med ordningen. Likevel er det flere ting å peke på når det kommer til organisering, står det i rapporten som er laget av Naavuonon kielikeskus – Kvænangen språksenter.

Evalueringen er gjort ved hjelp av samtaler med veiviserne, gjennomgang av dokumenter, tilbakemeldinger fra skoler og elever, samt NKF-RKs og Kvääninuoret – Kvenungdommens egne erfaringer fra prosjektet.

Flere utfordringer

I rapporten kommer det imidlertid fram at måten prosjektet i sin tid ble administrert på, ikke var egnet for en drift på permanent basis. Blant annet opplevde de unge kvenlosene at det ikke var utarbeidet en plan for opplæringen, og at de dermed ikke fikk sikret en helhetlig og grundig undervisning. En skal også ha opplevd det som vanskelig å få innpass på skolene, blant annet fordi noen i skoleverket kan ha opplevd prosjektet som et politisk prosjekt. Når en endelig fikk innpass, var tilbakemeldingene på opplegget positive, og losene opplevde særlig at elever med flerkulturell bakgrunn var glade for foredraget og lærere satte pris på å få mer informasjon som de kunne ta videre i sin undervisning.

–Kort sagt var prosjektet særs vellykket innholdsmessig, men uholdbart organisatorisk. Det er viktig med formidling ungdom-til-ungdom, men ungdom skal ikke selv måtte ha hovedansvaret for ordningen. At en interesseorganisasjon har ansvaret virker heller ikke å være den mest optimale løsningen. Det må oppleves givende for de kvenske losene å være med i losprosjektet. Det å være los må gi noe tilbake til ungdommene som blir valgt ut til oppdraget, konkluderer rapporten, og legger til at det må være en «gevinst» for losene i form av stipender og studiepoeng.

–En lønnsgodtgjøring var ikke tilstrekkelig. Videre må belastningen på den enkelte los begrenses ved at los-korpset økes i antall. Det er også hensiktsmessig at nedslagsfeltet økes, da behovet for kvenske loser er nasjonalt, står det.

Foreslår samarbeid med UIT

I rapporten foreslås det en modell der det faglige ansvaret fo Kvääniluisit plasseres hos UiT Norges arktiske universitet, med fullfinansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er at det skal være motiverende og lærerikt for ungdom som blir plukket ut til å delta i et slikt prosjekt.

–Ansvaret for programmet Kvääniluusit – Kvenske loser må ligge hos en større institusjon. Denne institusjonen må motta fast finansiering fra myndighetene slik at det ikke kastes bort mye tid og penger på å søke etter finansiering hvert år, står det i rapporten.

Trenger flere loser

Videre står det at en bør følge modellen til Ofelaš – Samiske veivisere, og at en trenger flere enn to loser. Både fordi de kvenske losene skal dekke et behov for kvenske forbilder hos minoriteten selv, og samtidig dekke et behov for heving av kunnskap om kvenene i majoritetssamfunnet.

– Vi anbefaler å engasjere fire til seks kvenske ungdommer til los-programmet. Rekrutering av losene bør gjøres bredt og være gjennomført i god tid før oppstart for å sikre gjennomføring og for å gi forutsigbarhet med hensyn til jobb eller andre studier. Det bør også lages klare retningslinjer for hvem som kan være los, anbefales det.

Fullfinansiering og likebehandling

I dag fullfinansieres både de samiske og jødiske veiviserne gjennom KMD, og rapporten mener at ved å velge samme finansieringsmodell for Kvääniluusit – Kvenske loser gir dette samme status og likebehandling med de andre formidlingsprosjektene.

–Fullfinansiering fra KMD harmonerer med anbefalingen fra Europarådet og rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, påpekes det.

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliittoo skal nå ha sendt rapporten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et innspill til den kommende stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter.

– Dette er ett prosjekt som kvensk ungdom har jobbet hardt for over flere år, og det er et sterkt ønske fra Kvääninuoret at losprosjektet opprettes som en fast ordning. I tillegg til det vil ordningen dekke et behov i samfunnet og møte anbefalinger fra Europarådet som påpekt i rapporten, argumenterer NKF-leder Hilja Huru.