Regjeringa lovte å arbeide for kvensk ukesavis.

Nå er det snart 10 år siden Stortingsmelding nr. 35, 2007–2008: Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet ble lagt fram. Under punkt 10.3.2.8 i meldinga står det: «Tiltak innanfor kultur- og mediesektoren: Det har elles vore arbeidt med å leggja til rette for at den einaste kvenskspråklege avisa i Noreg – Ruijan Kaiku (Gjenklang frå Noreg) – kan utviklast til ei vekeavis.

Videre heter det:

[…] departementet legg likevel til grunn at føresetnaden står fast, og at Kulturrådet vil prioritera støtte til den kvenske avisa. […] Departementet vil på denne måten ta sikte på å trappa opp tilskotet til den kvenske avisa dersom det ellers kan liggja til rette for overgang til vekeavis.»

Dette var flotte ord lagt fram av Stoltenberg II-regjeringen som naturligvis økte forventingene for Ruijan Kaiku – flere utgivelser og en enda større satsing på nett for kvener, norskfinner og finlendere i Norge. Vi er klar!

Forplikter ikke dette de neste regjeringene – eller skyldes det en forglemmelse?

I 2014 etterlyste stortingspolitiker Kåre Simensen (A) handling bak ordene. Han stilte spørsmålet til daværende statsråd Thorhild Widvey: Kan statsråden svare på om de har planer om å gi tilstrekkelig statsstøtte til avisen slik at avisen kan bli en ukeavis slik intensjon er i Stortingets vedtak i behandlingen av St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet?

Med bakgrunn i budsjettforslaget som var lagt fram for 2015 konkluderte Simensen med at det synes som om at det kvenske folkets og Stortingets ønske om å øke utgivelsene slik at Ruijan Kaiku kan bli en ukeavis, ikke ble en realitet i 2015. Simensen ba om en avklaring og fikk følgende svar av Widvey: […] Tilskuddet til Ruijan Kaiku fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 er også foreslått opprettholdt på samme nivå som i år. Ruijan Kaiku er en del av den infrastrukturen som kan bidra til å opprettholde kvensk språk og kultur i Norge. Av den sist mottatte årsrapporten framgår det at Ruijan Kaiku i 2013 kom ut med til sammen ti aviser. Overgang til ukeavis vil ifølge de siste års budsjettsøknader kreve en budsjettøkning som tilsvarer nærmere en firedobling av nåværende statstilskudd fra Kulturdepartementet. Dette vil være en betydelig økning, og jeg kan ikke i noe fall gi forhåndssignaler om den type påplusninger til bestemte formål. Størrelsen på tilskuddet til Ruijan Kaiku må på vanlig måte vurderes i det enkelte års budsjettforberedelser.

For Ruijan Kaikus del ble det heller ingen vesentlige endringer i budsjettene for 2016 eller 2017.

Norge har Europarådet på strupen i forhold til å revitalisere det kvenske språket. Tilstedeværelse i media er i følge deres rapporter et strakstiltak og et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Dette må også gjenspeiles i budsjettene.

12. oktober legges statsbudsjettet for 2018 frem for Stortinget og finanskomiteen vil avholde åpen høring om dette mandag 23. og tirsdag 24. oktober.