Nordkalottfolkets leder, Toril Bakken Kåven. (Foto: Privat)

 

 Man ble aldri herrer i eget hus, mener Nordkalottfolket. De er kritiske til praksisen rundt valget av styrerepresentanter til Fefo, hvor man etter deres oppfatning i dag er i utakt med Finnmarkslovens intensjon.

 

– Finnmarkslovens intensjon var at vi Finnmarkinger selv skulle styre Finnmarkseiendommen. Vi kan ikke se at noen partier klarer å komme opp med forslag som ivaretar demokratiske valg av styrerepresentanter til Fefo. Vi hører heller ikke at noen på fylkestingene er opptatt av reelt demokrati ved styrevalgene. Det er direkte sjokkerende og svært skuffende, er det virkelig bare vi som er opptatt av at Finnmarkingene selv skal bestemme over Finnmarkseiendommen.

Bakgrunnen for saken er at Stortinget skal endre Finnmarksloven som følge av at fylkestingene i Troms og Finnmark slås sammen. Stortinget har sendt saken på høring, og Sametinget skal behandle den i dag, torsdag 7. mars. Nordkalottfolket melder at de flere ganger har påpekt det udemokratiske i at det på Sametinget er 56 prosent representasjon fra utenfor Finnmark, og at disse dermed har flertall til å velge representanter til Fefo-styret.

Når fylkene nå slår seg sammen, vil antakelig 70 prosent av representantene være fra utenfor Finnmark – og dermed blir hele Fefo-styret valgt med utgangspunkt i flertall utenfor fylket. Man sitter da med et nasjonalt organ, og et regionalt organ, som begge overstyrer lokalbefolkningens rett til å velge sine egne styrerepresentanter.

Det strider mot hele intensjonen bak Finnmarkseiendommen, og bryter ned tilliten Fefo har i befolkningen – en tillit som allerede er svært lav. Når lovens intensjon ikke er ivaretatt, kan det vurderes om hele Finnmarksloven bør tas til revidering, skriver leder Toril Bakken Kåven og hennes kollega Kjetil Romsdal.

Nordkalottfolket melder at de også finner det interessant å se hva Senterpartiet på Sametinget mener om saken.

De ønsker å ta vekk forholdstallsprinsippet ved valg og overføre all makt til seg selv og flertallet. Dette vil føre til at mindretallet ikke får velge noen styrerepresentanter. Arbeiderpartiet er heller ikke opptatt av at det skal være et valg hvor bare Finnmarks representanter velger folk til Fefo-styret. Dette er de samme partiene som ellers roper høyt om ikke å bli hørt i regiondebatten – men i denne saken er det helt greit at det er et flertall fra landet og regionen som overstyrer Finnmarks befolkning. Dette er å tale med to tunger, og viser at lokaldemokrati bare er viktig når det passer dem selv best, melder Kåven og Romsdal.

Nordkalottfolket foreslår således at kun de representanter som er valgt inn og bosatt i Finnmark, skal kunne foreslå og votere ved valg av styrerepresentanter. Dette skal gjelde både for Fylkeskommunen og Sametinget. Dette vil gi fullt og helt lokaldemokratisk prinsipp, noe som alle finnmarkinger har vært opptatt av, mener de. Nordkalottfolket har dermed fremmet følgende merknad med påfølgende forslag til Sametingets plenum:

Finnmarksloven er basert på erkjennelsen av de historiske rettigheter man mener samer og befolkningen i Finnmark har til området. På folkemunne snakker man om «å bli herre i eget hus». Da Finnmarksloven ble innført, var inndelingen av valgkretsene annerledes. Etter hvert som valgkretsene ble endret, har man nå fått et Sameting med flertall utenfor Finnmark fylke. 22 av 39 representanter er pr i dag ikke bosatt i Finnmark, en andel på 56 prosent. Fefos styrerepresentanter er dermed valgt av et sentralt organ med flertall utenfor fylket. Man ble aldri herrer i eget hus. Dette er helt klart i utakt med Finnmarkslovens intensjon.

Når Troms og Finnmark fylker slås sammen, får vi samme situasjon på fylket. Det nye storfylket vil få et flertall utenfor Finnmark, og om man viderefører ordningen som har vært på Sametinget, vil alle representanter være valgt av et flertall utenfor Finnmark. Det strider mot hele intensjonen bak Finnmarkseiendommen, og bryter ned tilliten Fefo har i befolkningen – en tillit som allerede er svært lav. Når lovens intensjon ikke er ivaretatt, bør det vurderes om hele Finnmarksloven bør tas til revidering.

Sametinget mener at som følge av Stortingets vedtak om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker, må det foretas endringer i Finnmarksloven. Det er spesielt to områder som må hensyntas:

1. Det må presiseres i bestemmelsene at Finnmark fylke endres til å vise det geografiske området Finnmark.
2. Man må sikre en demokratisk struktur som gjør at det er finnmarkinger selv som velger representanter til FEFO-styret.

Punkt 1 kan endres ved å justere formuleringene i § 1, til å vise til det geografiske området i «tidligere Finnmark fylke». Sametinget foreslår videre at det gjøres endringer i § 7, hvor man i 2. avsnitt, etter 1. setning føyer inn setningen «Det er kun representanter som er bosatt i området som omfatter tidligere Finnmark fylke, som kan foreslå, og votere ved valg av styrerepresentanter. Dette gjelder for både Sametinget og Troms og Finnmark fylke».

Dette følges også opp i forbindelse med forholdstallsvalget, og det foreslås å endre i §8. Det foreslås å føye til, etter 1. setning: «Forholdstallsvalget skal beregnes ut fra representanter som er bosatt i tidligere Finnmark fylke».