Nordreisa kirke. (Foto: Nordreisa sokn)

 

Nordreisa sokn ønsker samisk og kvensk parallellnavn på sin menighet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Når Nord-Hålogaland bispedømmeråd har sitt neste møte – på rådets hjemmesider står det Tromsø den 18. september – har de på bordet en navnesak fra Nordreisa sokn.

«Søknad om godkjenning av samisk og kvensk prallellnavn på Nordreisa menighet,» heter det i overskriften på brevet, datert Storslett den 9. juli i år.

Soknet ved kirkeverge Gerd H. Ege har på forhånd innhentet bekreftelse på rett skrivemåte på det samiske og det kvenske navnet, der Sametinget stadfester bruken av «Ráissa searvegoddi,» og der Kainun institutti – Kvensk institutt ved daglig leder Hilde Skanke anbefaler skrivemåten «Raisin seurakunta.»

«Vi synes det er veldig flott at menighetsrådet i Nordreisa ønsker et navn på kvensk,» skriver Skanke i sitt svarbrev til soknet i Nord-Troms.

Kirkens selvforståelse

Soknet melder at de håper å få saken sin behandlet i nevnte møte, og viser til en framvoksende aksept for minoriteters rett til å dyrke egen kultur, religion og språk. Samt storsamfunnets plikt til å lege sår. De skriver:

«En styrket innsats fra lokalkirkens side for å ivareta også den kvenske identiteten er ikke bare begrunnet i statlige forventninger eller kirkemøtets vedtak i 2014 om å ivareta kvensk språk og kultur i gudstjenesteliv og trosopplæring. I vel så stor grad begrunnes det i å praktisere kirkens selvforståelse som en organisasjon som bygger på likeverd og verdsetter mangfold.»

Små steg

Soknet viser til befolkningens trefoldige identitet; norsk, samisk og kvensk, der sistnevnte identitet i mange år har vært ivaretatt gjennom finsk/kvensk/norske gudstjenester på Bergmo bedehus. Små steg har også blitt tatt i form av heising av det kvenske flagget på Kvenfolkets dag, samt oversettelser til kvensk i menighetsbladet.

«Et naturlig neste skritt i dette arbeidet er å navngi menighetene på de tre språkene dens identitet er knyttet til, både samisk og kvensk som tillegg til dagens norske navn, slik også Nordreisa kommune har gjort.»

Vi tar med at det var i juni i år at Nordreisa menighetsråd vedtok å innføre samisk og kvensk parallellnavn, samt at de legger til grunn at det er bispedømmerådets oppgave å fastsette navn og av den grunn også parallellnavn på kirke, sokn og prosti.