Torsdag 31. januar gikk Monica Mæland ut med det hun håper vil bli mottatt som rause nyheter i de kvenske miljøene. (Foto: Foto: Paul Paiewonsky) 

 

Flere kvenske språk- og kulturtiltak får støtte.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Regjeringen er opptatt av at kvensk språk og kultur skal være levende og synlig i samfunnet. I takt med de høye ambisjonene for å styrke kvensk språk, øker regjeringen støtten med 3 millioner kroner for 2019. Vi kan derfor gi støtte til langt flere små og store prosjekter som bidrar til å nå dette målet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding utsendt torsdag ettermiddag.

I tillegg blir det gitt 4,3 millioner kroner til drift av kvenske språksentre og til utgivelse av den kvenske avisen Ruijan Kaiku, melder Mæland.

Brettspill til kvensk

Kvensk språk er i en kritisk situasjon, og i arbeidet for å styrke og utvikle språket er vi avhengige av de lokale initiativene. Det er derfor fint å se at det er så stort engasjement i de kvenske miljøene for å ta vare på og videreutvikle språket og kulturen, sier hun.

Her er listen over kvenske tiltak som får støtte

Kvensk institutt mottar til sammen 1,4 millioner kroner til å videreføre sitt språkteknologiprosjekt og til å utvikle brettspillet New Amigos til kvensk. Spillet finnes på en rekke språk, også i samiske varianter.

 Det er behov for verktøy som gjør det enklere å skrive på kvensk. Brettspill kan inspirere og gjøre det morsomt å lære seg kvensk, for både barn og voksne. Kvensk institutt er en viktig ressurs i arbeidet for både bevaring og utvikling av kvensk språk, sier Mæland.

Støtte til språksentre

Det blir ellers gitt tilskudd til utvikling av lærebøker, forprosjekt til kvenske radiosendinger, ulike barne- og ungdomsprosjekter og andre språk- og kulturprosjekter.
Et av tiltakene i Målrettet plan for kvensk språk er å etablere flere kvenske språksentre, og i 2018 ble det gitt oppstartstøtte til tre nye kvenske språksentre – to i Finnmark og ett i Troms. I alt fem språksentre får driftsstøtte over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur; Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og de nye språksentrene i Kvænangen, Porsanger og Vadsø.

Tilskuddene blir gitt over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur. Økningen på tilskuddsposten er i tråd med regjeringens målrettede plan for kvensk språk.

 

Vielä usseemat kväänin kieli- ja kulttuuritoimet saahaan kuurttoo

– Hallituksele se oon tärkkee ette kväänin kieli ja kulttuuri oon elläävä ja näkkyyvä samfynnissa. Meilä oon korkkeet ambisjuunit ette lujittaat kväänin kieltä, ja sen tähen annama 3 miljuunaa kruunuu lissää vuoele 2019. Tästä syystä saatama anttaat kuurttoo vielä usseemille pienile ja isoile prosjektiile jokka yhessä autethaan meitä sauttamhaan tämän moolin, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

Lisäksi annethaan 4,3 kruunuu ette piethään kväänin kielisentterit toimessa ja annethaan ulos kvääninkielisen aviisin.
– Kväänin kieli oon kriittisessä tilassa, ja met tarvittemma paikalissii initiatiivii ko työtelemmä kielen lujittamista ja eistämistä varten. Sen tähen se oon hyvä nähhä ette kväänimiljöissä oon niin suuri halu ette ottaat vaarin ja eistäät kielen ja kulttuurin, sannoo Mæland.

Kainun institutti saapi yhtheensä 1,4 miljuunaa kruunuu ette viehä etheenkäsin kieliteknologiiprosjektin ja laittaat prättäpelin New Amigos kvääniksi. Tämän pelin oon käänetty monile kielile, kans saamen kielile.

– Tarvittemma työkallui jokka tehhään helpomaksi kirjoittaat kväänin kielelä. Prättäpelit saatethaan inspireerata ihmissii oppimhaan kväänin kieltä, ja kans tehhä kielen oppimisesta soman sekä lapsile ja raavhaile. Kainun institutti oon tähelinen resursi tässä kväänin kielen säilyttämis- ja eistämistyössä, sannoo Mæland.
Muutoin annethaan kuurttoo oppikirjoin tekhoon, kvääninkielisten raadiolähätysten esiprosjektille, erilaisile prosjektiile lapsii ja nuorii varten ja muile kieli- ja kulttuuriprosjektiile.
Yksi Suuntaplaanan kväänin kieltä varten toimista oon ette perustaat kväänin kielisentteriitä, ja vuona 2018 annethiin aloituskuurttoo kolmele uuele kväänin kielisentterille – kaks Finmarkussa ja yks Tromssassa. Yhtheensä viis kielisentterii saahaan toimikuurttoo kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostin kautta; Haltiin kväänisentteri, Omasvuonon kielikeskus ja Naavuonon, Porsangin ja Vesisaaren uuet kielisentterit.

Summat annethaan kväänin kielen ja kulttuurin kuurtopostin kautta. Kuurtopostin lissääminen oon hallituksen suuntaplaanan jälkhiin.