Allmennkrinkastingsrapporten 2017. Medietilsynet.

Allmennkringkastingstilsynet for 2017 viser at NRK, P4 og Radio Norge i all hovedsak oppfylte sine forpliktelser. Medietilsynet har konstatert brudd på to av kravene som stilles til NRKs brede samfunnsoppdrag.

– Både de kommersielle radiokanalene, P4 og Radio Norge, og NRK oppfylte i det store og hele sine allmennkringkastingsoppdrag i fjor. Det samlede allmennkringkastingstilbudet ga befolkningen et rikt og mangfoldig programinnhold gjennom 2017. Allmennkringkastingen bidrar dermed til en bred og åpen samfunnsdebatt og fyller en funksjon som fellesarena, noe som er viktig for et velfungerende demokrati, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
For 2017 var allmennkringkasterne NRK, P4 og Radio Norge. Det er Medietilsynets ansvar å føre tilsyn med at disse aktørene overholder sine allmenkringkastingsforpliktelser, som følger av NRKs vedtekter og konsesjonsvilkårene til Radio Norge og P4.

To brudd
Allmennkringkastingsrapporten for 2017 viser at allmennkringkasterne i det store og det hele ivaretok de kravene som er stilt i deres samfunnsoppdrag. Likevel har tilsynet avdekket enkelte svakheter i samtlige av allmennkringkasternes programtilbud, samt to brudd på forpliktelsene.
– Medietilsynet har kommet til at det foreligger brudd på to av kravene som stilles til NRKs programvirksomhet. Dette gjelder kravet om jevnlige program for unge på samisk, og kravet om 25 prosent nynorsk på radio, tv og nett. Andelen nynorsk på NRKs tv-kanaler var i gjennomsnitt 23,8 prosent, på radio 23 prosent og på nett 16 prosent. Her forventer vi at de tiltakene NRK har beskrevet overfor Medietilsynet prioriteres, slik at vi kan se en forbedring på disse områdene framover, sier Velsand.

En epoke er over
2017 var det siste året der kommersielle radioaktører hadde et allmennkringkastingsoppdrag som var fastsatt i konsesjonsvilkår. Når det riksdekkende FM-nettet nå er avviklet, stilles det ikke lenger slike forpliktelser til de kommersielle radioaktørenes innholdstilbud. Dermed er en epoke over.
– Også de kommersielle radioaktørene har noen svakheter i sitt innholdstilbud i 2017, men holder seg innenfor kravene som ligger i konsesjonen. Jeg håper kanalene tar med seg bredden i sitt programtilbud videre, selv om dagens allmennkringkastingskrav bortfaller, sier Velsand.

Du kan lese hele Allmennkringkastingsrapporten 2017 her.

Medietilsynet om NRKs allmennkringkastingstilbud i 2017:
NRK hadde høy kvalitet og en god tematisk og sjangermessig bredde i innholdstilbudet i 2017, og redegjørelsen fra NRK viser at kravet til nyskaping er godt ivaretatt. Gjennom et bredt nyhets- og aktualitetstilbud har NRK belyst og gitt utfyllende bakgrunnsstoff i nyhetsdekningen. Nyhetstilbudet var også rettet mot ulike aldersgrupper. NRK oppfyller videre kravene til lokal tilstedeværelse og innholdsproduksjon.
NRK veksler mellom program for brede og for smale grupper, og har sendt programmer for nasjonale og språklige minoriteter. I 2017 lanserte NRK et nytt tilbud for kvener på nett, og tilbudet er under utvikling. NRK har daglige programmer for den samiske befolkningen, og bidrar gjennom sitt programtilbud til å styrke samisk språk, identitet og kultur. NRK oppfyller kravet om jevnlige program for barn på samisk, men altså ikke kravet om jevnlige program for unge på samisk. NRK oppfyller som nevnt heller ikke kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk på både radio, tv og nett. En rekke ulike tilbud til syns- og hørselshemmede viser at NRK har økt graden av tilgjengelighet for sitt innholdstilbud.

Medietilsynet om P4 og Radio Norges allmennkringkastingstilbud i 2017:
Begge de to kommersielle allmennkringkasterne på radio hadde i 2017 en programprofil av allmenn karakter og interesse, og leverte innhold med tematisk og sjangermessig bredde. Begge kanalene oppfyller kravet om at 35 prosent av musikken som spilles skal være norsk, og P4s andel av norsk musikk var på hele 42 prosent. Radio Norge og P4 oppfyller også kravet om å ha programmer for både brede og smale grupper. Den fordypende nyhets- og aktualitetsdekningen i de to radiokanalene er helt i nedre sjikt for det som er tilstrekkelig for å oppfylle kravet. I det siste året med allmennkringkastingsforpliktelser ble det ikke stilt krav til Radio Norge og P4 om å ha hovedkontor og sentral redaksjon utenfor Oslo.
Dette skriver Medietilsynet i en pressemelding.

 

Utdrag fra medietilsynets rapport:

NRKs forpliktelser overfor nasjonale og språklige minoriteter omfatter et krav om at NRK skal tilby programmer for disse gruppene. Videre skal NRK formidle kunnskap om ulike minoritetsgrupper og om mangfoldet i det norske samfunnet. Nasjonale minoriteter er vernet av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. De nasjonale minoritetene omfatter grupper som har langvarig tilknytning til et land. I Norge er dette  kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk. NRK viser til at allmennkringkasteroppdraget gir NRK et særlig ansvar for å synliggjøre et flerkulturelt mangfold og nasjonale minoriteter.

NRK gjør dette i ulike programflater og sjangre gjennom en blanding av egenprodusert (reportasjer, dokumentarer, filmer) og innkjøpt materiale. I tillegg legger NRK vekt på bredde i medvirkning og mangfold i organisasjonen og har som mål å rekruttere flere ansatte med flerkulturell kompetanse for å kunne levere et best mulig innhold til hele befolkningen. Flerkulturell kompetanse definerer NRK som språk, nettverk og perspektiver fra innvandrergrupper eller andre kulturelle minoriteter.

I 2017 la NRK om tilbudet til den kvenske/norskfinske minoriteten og erstattet det ukentlige regionale radioprogrammet på finsk som ble sendt i NRK P2 i Nordland, Troms og Finnmark med et digitalt tilbud. Omleggingen er basert på en utredning av hva som ville være den beste måten å erstatte finsksendingen på, der NRK Troms og NRKs utviklingsavdeling blant annet har gjennomført workshops og innsiktsintervjuer med kvener i alle aldre. Ifølge NRK viste dette arbeidet at det er viktig for målgruppen at det nye tilbudet tar opp i seg stolthet og fellesskapsfølelsen, behovet for å delta i et større stolt fellesskap og dele sin kultur, leken språklæring skriftlig og muntlig (å både høre, lese og praktisere språket), nettverksbehovet (å snakke med andre om det kvenske i et større stolt fellesskap) og å dele sin kultur. På denne bakgrunnen utviklet NRK nettilbudet på nrk.no/kvensk og nrk.no/kveeni som ifølge NRK skal utvikles videre.

Ettersom det kvenske språket er utrydningstruet, er barn og unge voksne ifølge NRK viktige målgrupper for dette tilbudet, men nettsiden har også et tilbud for eldre. I samarbeid med NRK Super er det utviklet enkle konkurranser for barn og eventyr som blir fortalt på kvensk og norsk. I tillegg er det lagt ut lydlenke til Meänraatio som er Sveriges Radios (SRs) tilbud til den kvenske befolkningen, og som blant annet har et tilbud til barn. Tilbudet er på meänkieli, et språk som ligner på kvensk og kan forstås av de som kan kvensk eller finsk.

I løpet av de to første månedene etter lanseringen av det kvenske nettilbudet, hadde NRK publisert til sammen 33 artikler. Mye av innholdet er på norsk ettersom kvener flest ikke lenger kan språket, men NRK opplyser at det er et mål å også publisere saker på kvensk og finsk. I den første tomånedersperioden var det seks artikler med kvensk tekst, tre tv-programmer med kort kvensk tekst, tre saker med én eller flere lydlenker på kvensk og én på finsk samt at to artikler inneholder video med kvensk tale og en video med finsk tale. NRK er i gang med en «klippbank» som skal samle alle tv-programmer om kvenske temaer fra NRK og andre. NRK har også et mål om samarbeide med andre, blant annet den kvenske avisen i Norge, Ruijan Kaiku, og SR, SVT og YLE.

I 2017 sendte NRK også filmen Stein, saks og sisu som handlet om kvensk kultur i Alta og om kombinasjonen mellom jordbruk, fiske og skiferdrift. NRK viser til at det egne nettilbudet allerede har bidratt til å løfte opp kvenske temaer i distriktssendingene fra Troms og Finnmark på tv (Nordnytt) og i programmet Språkteigen på NRK P2. NRK opplyser også at tilbakemeldingene fra de kvenske miljøene er positive. Kvensk er et språkvalg på yr.no.