NKF, her ved leder Hilja Huru (t.v.), klagde inn tjæremilsvedtaket til Olje- og energidepartementet, men fikk avslag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

NKF, her ved leder Hilja Huru, klagde inn tjæremilsvedtaket til Olje- og energidepartementet, men fikk avslag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Olje- og energidepartementet mener kvenene hadde god anledning til å kjempe for tjæremila før konsesjonsvedtaket.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Departementet har avvist en klage fra Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) om saksbehandlingsfeil i forhold til tjæremila på Skillemoen. Myndighetene mener at forbundet hadde god anledning til å ta kontakt med enten Statnett eller NVE for å forhøre seg om hvordan kvenenes interesse i saken kunne varetas.

– Kvenene kjente til saken
Departementet viser til at søknadene i saken hadde vært kunngjort i flere aviser, og at NKF/RK var klar over konflikten mellom kulturminnet og transformatorstasjonen i og med at de hadde publisert en artikkel om saken på sin nettside før NVEs vedtak ble fattet.

I tillegg påpeker departementet at kvenene ikke er å anse som part i saken.
– Hva gjelder muligheten til å uttale seg i saken, viser departementet til at NKF/RK ikke er å anse som en part etter forvaltningsloven. Etter forvaltningsloven har derfor ikke NKF/RK krav på å bli skriftlig underrettet om saken, står det i brevet fra departementet.
Departementet bemerker også at NKF/RKs klage kom lenge etter at klagefristene etter forvaltningsloven var utløpt.

– Ikke i strid med rammekonvensjonen
NKF/RK hadde i klagen argumentert med at det ikke er gjort en helhetlig vurdering av forholdet til Rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter, og påpekt at NVE ikke kan ha vært kjent med hele omfanget av Norges forpliktelser ovenfor kvenene. NKF mener det er et brudd på rammekonvensjonen at spørsmålet om plassering transformatorstasjonen er endelig avgjort uten at NKF/RK har hatt muligheten til å bli hørt.
– Etter departementets oppfatning, er det ikke i strid med konvensjonen at et kulturminne av kvensk opprinnelse kommer til skade, skriver departementet.
De sier videre at de heller ikke kan se at det er i strid med rammekonvensjonen at kvenske organisasjoner ikke er tilskrevet direkte i saken.
– Departementet mener på denne bakgrunn at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som gjør at NVEs vedtak er ugyldig. Klagen fra NKF/RK gir derfor ikke rettslig grunnlag for videre endring av plassering av stasjonen.

Ber NVE endre rutinene
Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, men departementet sier at selv om NKF/RK og andre kvenske organisasjoner ikke har et rettslig krav på å bli skriftlig underrettet, har departementet merket seg kravet fra kvenske interesser om en sterkere involvering i konsesjonssaker hvor kvenske interesser berøres.
– Departementet ber derfor NVE om å innarbeide rutiner slik at forbund eller interesseorganisasjoner som NKF/RK varsles skriftlig i saker hvor energi- og vassdragstiltak kan komme i konflikt med slike organisasjoners interesser, står det i brevet som er signert departementets ekspedisjonssjef Per Håkon Høysveen og avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen.