Stiftelsen Telemarksforsking har nasjonal spisskompetanse på tre fagområder: Kulturforsking, kommune- og velferdsforsking og regional utvikling. (Foto: Telemarksforskning)

 

Med ei liste på rundt 30 informanter skal Telemarksforskning gjennomgå statlige virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Målet med turen til Vadsø er å møte informanter på hjemmebane, og på den måten få bedre innsikt i den kvenske kulturen, sier Nanna Løkka fra Telemarksforskning. Med seg i forskningsprosjektet har hun kollegene Åsne Dahl Haugsevje samt prosjektleder Ola K. Berge, som i sin gjennomgang skal se på utviklingen av de statlige virkemidlene over tid. Dette altså relatert til politikken overfor nasjonale minoriteter. Vadsø er kun ett stoppested av mange, kan det tilføyes. Prosjektet tok til i mars, og skal være ferdig til 1. oktober i år. Turen til Vadsø vil trolig finne sted rundt midten av juni.

FORSKNING SOM ANGÅR KVENENE: Seniorforsker Nanna Løkka planlegger feltarbeid i Vadsø. (Foto: Privat/Telemarksforskning)

Løkka understreket at oppdraget er avgrenset til å snakke med noen ganske få. Telemarksforskning har i liten grad selv valgt informanter, føringene er langt på vei lagt av Kommunal og moderniseringsdepartementet KMD.

De har bestemt at vi skal se på dem som får tilskudd, slik at oppdraget er å snakke med representanter for de ulike kvenske organisasjonene som jobber mot sentrale myndigheter, sier seniorforskeren. 

Dialog og arena?

Bakgrunnen er at  KMD skal lage ei stortingsmelding om nasjonale minoriteter, hvor de særlig ønsker å kartlegge hvilke virkemidler som finnes og hvordan de virker, samt kartlegge forekomst og virkning av dialogformer og dialogarenaer mellom sentrale myndigheter og nasjonale minoriteter, og til sist også kartlegge KMDs rolle som samordnende departement for politikken overfor de nasjonale minoritetene. Politikken overfor nasjonale minoriteter omfatter foruten kvener/norskfinner og skogfinner, også romanifolk/tatere, rom og jøder.

Utvalgt på forhånd

For å kunne vurdere politikken og virkemidlene på dette området, ønsker vi å intervjue noen utvalgte representanter for nasjonale minoriteter som har erfaring med sentrale myndigheters politikk og virkemidler overfor gruppen. Vi har valgt de vi på forhånd vurderer å ha god kjennskap til eller viktig informasjon om forskingsfeltet det her er snakk om, sier Løkka, som i utvalget av informanter har valgt å se på blant annet tildelings- eller deltakerlister fra tilskuddsordninger og dialogarenaer for nasjonale minoriteter.

Løkka sier at Telemarksforskning går til prosjektet og informantene med stor vekt på frivillighet og personvern.

– Alle personopplysninger blir anonymisert, bekrefter hun.