Denne steinløa ved Gorsagammen i Salangen var blant dem som fikk midler. (Foto: Sametinget)

 

Rundt åtte millioner totalt og snaut 260 000 kroner i snitt. Også i år oppfordrer Sametinget til å søke på istandsetting av fredete samiske bygninger.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Å ta vare på eldre bygninger har også et viktig miljøperspektiv ved seg. Det er en kjent sak at en stående bygning har et miljøforsprang sammenliknet med å rive og bygge nytt. Å satse på bruk og istandsetting av bygninger vil gi verdiskaping både på kort og på lang sikt, noe som også er i tråd med FNs bærekraftmål for å minske klimagassutslipp, sier Senterpartiets sametingsråd Hans Ole Eira i ei pressemelding.

Saken gjelder tilskudd til samiske bygningsvernprosjekt for 2022, der det oppfordres til å søke. For inneværende år, ble det bevilget rundt åtte millioner kroner til nevnte formål, fordelt på 31 ulike prosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. I samme anledning framheves fredete samiske bygninger som en viktig del av den samiske kulturarven.

«Det er fantastisk fint å se hvordan en sliten og forfallen bygning med støtte og kyndig handverk får nytt liv og kan brukes igjen, det være seg gjenbruk eller bygninger som får en ny funksjon, sier sametingsråen.

Etter istandsettingen framsto steinløa i Salangen med blant annet ny dør og nytt torvtak . (Foto: Sametinget)

I dag er det ifølge Sametinget registrert rundt 900 fredete samiske bygninger, over et stort geografisk område som strekker seg fra Røros i sør til Varanger i nord.

«Bygningene er handfaste spor etter samisk bosetting og levd liv, næringer og handverksteknikker. Takket være eiernes omsorg for bygningene sine opp gjennom tidene, kan vi fortsatt oppleve et mangfold av samiske bygninger», framgår det av pressemeldingen.

Bygningene det er tale om står i privat eie, som årlig er søkerberettiget opp mot Sametinget som forvaltningsmyndighet. Tilskuddene meldes å hjelpe eierne med å sette i stand sine bygninger etter antikvariske prinsipper, og sikre dem mot forfall og ødeleggelse. Det er også viktig at eierne har tilgang på handverkere som kjenner tradisjonelle teknikker.

– Sametinget ønsker å styrke bygningsvernet og støtte eiere av fredete samiske bygninger. Vi håper derfor på mange nye søknader for 2022, oppsummerer Eira.