Framdriften går etter planen for Vadsø museum – Ruijan kvenmuseum. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Ruija kvenmuseum har planer blant annet om innsamling av kvenske/finske etternavn i bruk i Norge i dag. Kanskje du har en frisk idé til utstillingen deres?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Avdelingsleder Mia Krogh ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er for tiden ute med informasjon til kvenske/norskfinske interessegrupper, samt fagmiljø og media. Krogh vil gjerne orientere om arbeidet med nytt bygg og utstilling ved museet, der hun samtidig ber om hjelp til å spre det glade budskap.

«Vi går nå ut til kvenske og norskfinske miljøer for å orientere om fremdrift, og ikke minst fortelle at vi kommer til å be om innspill fra dere til utstillingen. Enten ved å ta direkte kontakt med enkeltpersoner eller miljø, eller gjennom sosiale medier og tradisjonell media,» heter det fra Krogh i pressemelding fra museet.

«Vi har for eksempel planer om å samle inn kvenske/finske etternavn som er i bruk i Norge i dag; kanskje vi ber om å få portretter av – eller forslag til – kvener/norskfinner, eller spesifikk informasjon om bruk av en gjenstand. Det er viktig for oss at den gruppa som utstillinga skal handle om – kvenene/norskfinnene – er orientert og inkludert,» meldes det.

Det var høsten 2018 at Varanger museum fikk tilsagn om kroner 43 millioner over statsbudsjettets post «Offentlige kulturbygg,» til ombygging av tidligere NRK-lokaler til moderne museumsformål og basisutstilling. I tillegg har Finnmark fylkeskommune og eier Vadsø kommune bidratt med henholdsvis 5,3 millioner i tilskudd/spillemidler samt kjøp av NRK-bygg til museumsformål. Det er Vadsø kommune som er prosjekteier og har prosjektledelsen.

Vinteren 2018 sendte Varanger museum søknad samt mulighetsstudie med tittelen «Et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Vadsø» til Kulturdepartementet, etter flere års arbeid for å få nytt museumsbygg i Vadsø. Museet har siden 1990-tallet vært ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kulturhistorie, og gjennomført flere prosjekter og mulighetsstudier for å få på plass et nytt museum, men ikke fått gjennomslag for fullfinansiering før 2018.

Prosjektet er godt i gang. I 2019 ble et forprosjekt ledet av Norconsult gjennomført, som grunnlag for ombygging og hovedkonsept for basisutstilling. Dette ble godkjent av kommunestyret i Vadsø høsten 2019, og fra og med mars i år har hovedentreprenør Kivijervi AS vært i gang med selve ombygginga til moderne museumsfasiliteter, der utstillingsdesigner «No parking» er i gang med utstillingsarbeidet. Museets ansatte utgjør brukergruppe på bygget og fagkompetanse på selve utstillinga, og samarbeider med No parking om innhold.