Stortinget har ikke forutsatt et omfattende forarbeid til Sannhetskommisjon som skal granske fornorskningspolitikken ført ovenfor samer og kvener.

Av Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

NKF-RKs anmodning om økonomisk støtte til å gjennomføre folkemøter for å få innspill til mandat til granskningskommisjonen ble ikke imøtegått da presidentskapet behandlet saken 15. februar. Arbeidet med sannhetskommisjonen om fornorskningen av samer og kvener startet like før jul. Representanter fra kvenorganisasjonene var da invitert til Stortinget for å bli enige om veien videre.
– Det var som jeg fryktet, konstaterer generalsekretær i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK), Ivar Johnsen.
Johnsen håper ikke dette blir symptomatisk for det videre arbeidet med kommisjonen.

Ikke likeverdig
I sin henvendelse til presidentskapet skriver NKF-RK at dem ber Stortingets presidentsskap om å sette av midler til en eller flere prosjektstillinger, lagt til en av de kvenske institusjonene og/eller organisasjonene, som får i oppgave å arrangere folkemøter og oppsøke lokalmiljøer og enkeltpersoner for å få fram mest mulig grunnlagsmateriale til kommisjonen. Disse vil også være ressurspersoner for kommisjonens arbeid. Det er avgjørende at forarbeidet for de to folkegruppene i ettertid kan sies å ha vært godt og likeverdig – for at resultatet skal kunne sees på som et reelt forsoningsarbeid.
– Jeg frykter at Sametinget blir den viktigste premissleverandøren til kommisjonen og at de kvenske organisasjonene får en underordnet rolle, sier Johnsen.
Mens Sametinget har budsjett til å gjennomføre møtene, har ikke NKF-RK slike midler i sitt budsjett.
– Hvor godt man klarer å forankre dette i folket, avhenger også av økonomien. Blant annet koster det en del å reise i Troms og Finnmark, påpeker han.

Omfattende forarbeide ikke forutsatt
I svaret fra presidentskapet heter det blant annet at det i Stortingets innstilling ikke er forutsatt at Sametinget og organisasjonene skal igangsette et omfattende forarbeid i forbindelse med deres innspill til mandat for kommisjonen. Vi tar til etterretning at Sametinget på eget initiativ inviterer til åpne møter flere steder i landet for å be om innspill, og at de kvenske organisasjonene ønsker å gjøre noe tilsvarende.
Presidentskapet viser også til at Stortinget ennå ikke har truffet vedtak om bevilgning til kommisjonen, og at Stortinget heller ikke disponerer midler som kan benyttes til å gi økonomisk støtte til slikt forarbeid som organisasjonene ber om.
– Vi mener det er viktig med et godt forarbeid. Det er viktig å forankre dette i den kvenske befolkningen og i de kvenske miljøene, sier Johnsen.

Møter med lokallagene
– Det er stor interesse for sannhetskommisjonen i våre lokallag, og det er viktig med gode prosesser i lokallagene og i organisasjonen som helhet fremover for å forankre kommisjonen godt lokalt i folket og i det kvenske samfunnet. Derfor har jeg uformelle telefonmøter med lederne av lokallagene med jevne mellomrom i tiden fremover for gjensidig informasjonsutveksling. Dette også for at jeg og forbundsstyret skal være informert om diskusjoner og tanker rundt kommisjonen i lokallagene. I tillegg arrangerer vi altså nå åpne møter for å inkludere flest mulig, sier Hilja Huru, leder i NKF-RK.

Gjennomfører møtene
NKF-RK gjennomfører likevel folkemøtene som planlagt. Forbundet har påpekt ved flere anledninger at NKF-RK har en helt annen budsjettsituasjon enn Sametinget.
– Vi jobber med lokallagene våre, men det er mange kvener som ikke er med i en organsisasjon som også må få lov å gi sine tanker og innspill. Derfor ønsker vi å ha de åpne møtene, forklarer Huru.
– Vi har bestemt oss for å gjennomføre møtene uten støtte, så får vi være med på påvirke i den grad vi er i stand til det. Vi kutter på utgiftene der vi kan, blant annet vil ikke NKF-RK ha særlig mulighet til å annonsere disse møtene, forklarer hun.

Møteplan:
Tromsø i salen på Tromsø Museum: 25. februar kl 13.00
Skibotn, Storfjord språksenter: 26. februar kl 12.00
Storslett, på Halti kvenkultursenter: 26. februar kl 19.00
Alta, Alta Bibliotek: 27. februar kl 18.00
Børselv, på Kvensk Institutt: 28. februar kl 19.00
Vadsø, på Ruija Kvenmuseum, Grensen 1: 1. mars kl 19.00
Oslo, Sangerhallen: 12. mars kl 18.00 (Adresse for gående: Majorstua T-bane stasjon, oppgående spor (se skilt). Adresse for kjørende: Innkjørsel fra Sørkedalsveien mellom Deli de Luca og Larsen restaurant.)
Medarrangører er Halti kvenkultursenter, Kvensk Institutt, Ruija Kvenmuseum, Storfjord Språksenter, Tromsø Kvenforening, Alta kvenforening og Kven Østlandet.