Hottitalo Ykeänperässä. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kommunens tilstøtende reguleringsområde satte fredningsprosessen i bero, men om lag fire år etter varslet oppstart er forslag til vedtak om fredning av Hottitalo – Hottigården omsider ute på høring.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den kvenske gården Hotti i Storfjord kommune skal fredes med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoriteters kulturminner. Forslag til vedtak er nå på høring, og høringsfristen er satt til 20. september 2022. Det går fram av informasjonen på Troms og Finnmark fylkeskommune sin nettside.

Formålet med fredningen er å bevare gården som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en gård oppført i kvensk byggeskikk i Nord-Troms og Skibotn. Den bevares som en komplett kvensk gård hvor det har vært drevet med fiske på sjøen, jord- og utmarksbruk.

Det er til sammen fem bygninger på gården som blir fredet: bolighuset, et naust, en utedo og to uthus, samt et område rundt bygningene.

Satte prosessen i bero

Varsel om oppstart av fredning av Hottigården var i sin tid datert allerede den 26.06.2018. Men parallelt med dette ble det fra Storfjord kommunes side varslet oppstart av reguleringsplan for Skibotn kai/næringsområde som grenser til Hottigården, og en potensiell interessekonflikt kunne utartet seg.

I et innspill av 19.09.2018 skrev kommunen at man er glad for at gården skal bevares og at man håper på et godt samarbeid med fylkeskommunen om reguleringsplanen for området. De ønsket ikke å gå nærmere inn på enkeltheter i frednings- og bevaringsforholdene, men forutsatte at det ville komme opp i sin bredde i forbindelse med reguleringsplanprosessen.

I fylkeskommunens kommentar til innspillet går det fram at fredningen ble stilt i bero i påvente av reguleringsplanen for kai/utfyllingsområde.

Det ble istedenfor sett på muligheter for å flytte naust, fiskehjell og stø lengre unna kai-området, nærmere Hotinpahta, og dermed verne disse på ny tomt. Dette var en løsning Skibotn kvenforening, som eier gården, ikke var fremmede for i deres innspill til prosessen. I forslaget til fredningsvedtak har fylkeskommunen kommentert innspillet, og skriver at «Med bakgrunn i at reguleringsplanarbeidet på nedsiden av E6 er avsluttet og ikke blir gjennomført er behovet for å flytte naust, fiskehjell og stø ikke til stede. Fylkeskommunen foreslår derfor fredning av området nedenfor veien der naustet, fiskehjellen og støa er plassert i dag.»

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til har det tidligere vært resultater fra grunnundersøkelser (geoteknikk) som har ført til lengre stopp i framgangen i reguleringsprosessen.

Laget film om gården

I 2020 lanserte Halti kvenkultursenter IKS en formidlingsfilm der leder i Skibotn kvenforening, Leif Bjørnar Seppola, viser fram gården og forteller deler av dens historie på henholdsvis kvensk og norsk.

Relaterte saker:

Tre pågående fredningsprosesser

«Bestemor hadde en sterk gudstro»