Åshild Karlstrøm Rundhaug og Grete Alise Monsen i Alta kvenforeningen har vært på rådhuset for å gå igjennom dokumentene som omhandler reguleringen av Skillemoen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Åshild Karlstrøm Rundhaug og Grete Alise Monsen i Alta kvenforeningen syns det er ille at flere kvenske kulturminner nå er i fare på Skillemoen. Nå har de vært på rådhuset for å gå igjennom dokumentene som omhandler reguleringen av området. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Planlagt industriområde på Skillemoen truer minst to tjæremiler.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Alta kommune ønsket å flytte Statnetts transformatorstasjon dit den omstridte tjæremila på Skillemoen ligger fordi den opprinnelige trafoplasseringen kom i konflikt med et planlagt industriområde. Nå viser det seg at kommunens nye industriområdet vil ødelegge flere tjæremiler.

«Verdien av mila er liten»
I følge reguleringsplanen for området legges det nye industriområdet på minst to gamle tjæremiler som begge er datert til tidlig 1700-tallet. Ingen av disse er automatisk fredet.
– Kulturminne har trolig datering tidlig 1700-tallet og er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig. Det har en kulturhistorisk verdi og en lokal kunnskapsverdi. Det kan være kvensk kulturminne, og vil da ha identitetsverdi for nasjonal minoritet. Tiltaket vil fjerne kulturminnet fullstendig. Konsekvensen er vurdert til «middels negativ», står det i rapporten om den ene mila.
En annen tjæremile er allerede delvis skadet av veiarbeid. Her er verdien av kulturminne  tolket til liten.
–Tiltaket vil føre til en videre ødeleggelse/fjerning av kulturminnet, da vegen skal utvides. I følge rapporten er konsekvensen vurdert til «liten negativ».

– Det er utrolig provoserende å høre at de betegner verdien av vårt kulturminne som liten, sier Åshild Karlstrøm Rundhaug som er nestleder i Alta kvenforening.

Kan finnes flere tjæremiler
I rapporten står det at det trolig finnes flere kvenske kulturminner i området, og at selv om disse ikke er automatisk fredet etter kulturminneloven, har fylkeskommunen oppfordret kommunen om å kartlegge området.
– Området er ikke kartlagt av kulturminnefaglig kompetanse og det kan derfor være flere kulturminner i området som ikke er registrert. Kommunen har ansvar som plan- og bygningsmyndighet å ta hensyn til ikke automatisk fredete kulturminner, påpekes det i konsekvensutredningen som er utarbeidet av Sweco.

Finnmark fylkeskommune har anbefalt kommunen om å utføre registrering av kulturminnene innenfor planområdet i forbindelse med planarbeidet, men kommunene sier de ønsker å vente med dette til neste plannivå.

Kvenenforeninga er på saken
Planen er nylig lagt til offentlig ettersyn, høringsfristen er 9. desember og allerede 26. november skal det arrangeres folkemøte om utbyggingsplanene.
– Jeg syns det er flott det skal være et folkemøte, og jeg regner med at kvenforeninga kommer til å stille opp. Vi skal i alle fall si vår mening om saken gjennom høringsrunden, sier Karlstrøm Rundhaug. Hun kan fortelle at hun syns det er svært frustrerende at kvenene denne gangen heller ikke har fått beskjed om utbygging som berøre kvenske kulturminner, men at de har måtte grave seg til den informasjonen selv.
– Det er synd at det er så vanskelig å få informasjon om slikt. Det virker som om viljen ikke er helt tilstede til å høre på kvenene. Man spørs seg jo om vi ikke har noen verdi, sukker hun.
Kvenforeninga håper at den siste tids trøkk om tjæremila på Skillemoen vil føre til at en får bevart i alle fall noen av disse kulturminnene.

Spaden i jorda neste år
Det er ventet at kommunen skal vedta arealplanen i løpet av januar/februar 2016, og kommunalleder Oddvar Konst sier til Altaposten at man allerede i 2016 starter opparbeidelsen av området på Skillemoen.
–Første byggetrinn på Skillemo gir plass til 35 tommter på fem mål hver, som kan være byggeklare allerede i 2017, sier Konst. Det nye industriområdet på er planlagt å ha en størrelse på 800 dekar.