En av tilskuddsordningene heter «verdiskaping på kulturminneområdet», men kvenene er i notatet over høringsinstanser ikke nevnt. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Sendte på høring forskrifter for tilskuddsordninger til kulturminner.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Regelrådet, justisdepartementet og Sametinget er ført opp som høringsinstans, det samme er nettstedet Bygg og Bevar samt interesseorganisasjonen Foreningen Fredet. Norske kveners forbund er derimot ikke ført opp på listen over de 47 instansene som i denne omgangen fikk høringen tilsendt, ei heller noen andre kvenske/norskfinske organisasjoner eller foreninger.

Det er Klima- og miljødepartementet som har sendt saken på høring, den handler om forskrifter for åtte av tilskuddsordningene under deres ansvarsområde. Det var regjeringen.no som meldte saken tirsdag denne uken. I høringsbrevet framgår denne oppfordringen til dem som nå har fått saken tilsendt til høring:

«Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.»

Departementet skriver at forskriftsfestingen av tilskuddsordningene har sin bakgrunn i en generell gjennomgang av statlige tilskuddsordninger, for å sikre at disse er i samsvar med kravene forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utformingen og forvaltningen av tilskudd. Med regionreformen, skriver de, ble mer myndighet overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene når det gjelder forvaltning av kulturmiljø.

«Fra høsten 2020 overtar fylkeskommunene søknadsbehandling innen enkelte av tilskuddsordninger på kulturmiljøområdet. Forskriftsfestingen skal sikre enhetlig saksbehandling av tilskuddsordningene. Riksantikvaren skal utarbeide nødvendig veiledning til forskriftene og skal være klagemyndighet.»

Foruten utformingen som forskrift, består oppdateringen i hovedsak av forenkling, forbedring av språk og generell oppdatering, meldes det. Forslaget innebærer forskriftsfesting blant annet av tilskuddsordning for automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, tilskuddsordningen for fredete kulturminner i privat eie, fartøyvern samt også tilskuddsordningen «verdiskaping på kulturminneområdet.»

Vi tar med at frist for å sende inn høringssvar er 8. desember 2020.

Les også: Høringsnotatet