Kommunaldirektør Oddvar Kristian Konst i Alta kommune vil per nå ikke kommentere språksenter-saken. (Kuva: Freddy Ludvik Larsen)

 

Kjøp fra firma som man selv står på eiersiden av, vil kunne være problematisk sett opp mot habilitetsbestemmelsene, ifølge KomRev nord.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Lov om offentlige anskaffelser vil gjelde for kommunal virksomhet. Ved tjenestekjøp må dette tas i betraktning. Verdien på det aktuelle kjøpet avgjør om man må gjennomføre konkurranse om oppdraget.

Det sier Lars-André Hanssen som er administrerende direktør i KomRev nord, som eies av 51 kommuner og de tre nordligste fylkeskommunene, og er det største interkommunale revisjonsselskapet i Norge.

Det er de som har revisjon av Alta kommune, og dermed også Alta kvenske språksenters regnskap. Det er den omtalte turbulensen i og rundt språksenteret som er bakteppet for Ruijan Kaikus henvendelse.

KomRev nord-direktøren påpeker at revisjonsselskapet ikke har gått inn i den konkrete saken, og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag om hvilke regler og forhold som bør være gjeldende.

Reagerte på faktura

Kort oppsummert handler den nevnte turbulensen blant annet om at styrelederen i språksenteret, Kurt Johnsen, også er inne i en mentorfunksjon for språksenteret. Faktura for dette kommer fra Visjona AS, et firma han selv er medeier- og har sitt daglige virke i.

Det er noe av det virksomhetsleder Mervi Erkheikki har reagert på.

Les også: – Min arbeidssituasjon er uholdbar

Faktura for tjenesten går heller ikke via henne som daglig leder, men går istedenfor direkte til kommunen, med kommunalleder i oppvekst og kultur, Bjørn Pedersen, oppført som «deres kontakt.»

Ifølge vedtektene skulle det vært fire til seks personer i språksenterets fagstyre, men der sitter det for tiden kun to personer; Kurt Johnsen og Bjørn Pedersen. Sistnevnte er Erkheikkis leder fra arbeidsgivers side, ettersom språksenteret er en kommunal virksomhet.

100 000 kroners grense

Anskaffelsesloven, som KomRev-direktøren omtaler innledningsvis, gjelder «når oppdragsgivere som nevnt i annet ledd inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift», heter det i lovens andre paragraf.

I 2024 har Visjona fakturert språksenteret for 78 000 kroner eksklusive moms. Året før skal det, ifølge en henvendelse fra KomRev til Alta kommune, ha gått om lag 400 000 kroner fra språksenteret til konsulentbyrået.

Kontaktet kommunen

I den nevnte henvendelsen fra KomRev nord til Alta kommune, som Ruijan Kaiku har sett, påpeker revisjonsselskapet at de har notert seg at «det er en del forhold rundt styre og drift som ennå ikke er på plass», og ber kommunen se på- og kommentere dette.

Les også: Johnsen svarer: – Behov for mentorbistand

«Det er blant annet ikke slik at enhetsleder/daglig leder anviser utgiftene, men to øvrige ansatte som har attestert/anvist, samt at fagstyret ikke er i tråd med vedtektene», er noe av det de påpeker.

Habilitetsbestemmelser

Overfor Ruijan Kaiku sier KomRev nord-direktør Hanssen, som nevnt på generelt grunnlag, at kommunale virksomheter også er underlagt forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

– Kjøp fra firma som man selv står på eier- og/eller styringssiden av, vil kunne være problematisk sett opp mot habilitetsbestemmelsene, sier han.

Hanssen sier at slik kjøp av tjenester bør styrebehandles, og at daglig leder vanligvis har bidratt i forkant i forbindelse med tilrettelegging av beslutningsgrunnlaget.

– Vedtektene vil kunne være styrende og gi ytterligere signaler om hvilke organer som har slik myndighet og hvilke regler som gjelder utover gjeldende lovverk, sier han.

Vedtekter for Alta kvenske språksenter

§ 1 VISJON

Altasamfunnet har sterkt innslag av kvensk og finsk bosetting, kultur, næringstradisjoner og historie, som bl.a. kommer til syne i slekts-, gårds- og stedsnavn. Tidligere var kvensk språk i daglig bruk. I dag er det svært få kvenske språkbrukere i Altasamfunnet. Alta kvenske språksenter skal være med å vitalisere kvensk språk og kultur i Altasamfunnet som del av kvensk språk- og kulturreising nasjonalt. Innen 2030 er målet å ha etablert møteplasser og arrangement i lokalsamfunnet der kvensk språk- og kultur videreføres blant nye generasjoner kvener.

§ 2 FORMÅL

Språksenteret skal være et fag- og ressursmiljø for vitalisering av kvensk språk og kultur i lokalsamfunnet. Språksenteret skal prioritere tiltak som bidrar til at kvenske hjem, barnehagen, skoleverket og samfunnet omkring, blir gode arenaer for utvikling av kvensk kultur og språklæring. Språksenteret skal søke aktivt samarbeid med andre ressursmiljøer. Arbeid og tiltak som retter seg til kvenske barnefamilier, barnehager og skoleverket skal ha særlig oppmerksomhet.

§ 3 EIERSKAP OG DRIFT

Alta kvenske språksenter etableres som en enhet under oppvekst- og kulturtjenesten i Alta kommune, underlagt oppvekstleder. Kommunen har ansettelsesmyndighet, personalansvar og bistår med andre merkantile driftsoppgaver. Alta kommune har som språksenterets eier ansvar for å stille formålstjenlige lokaler til disposisjon.

§ 4 FAGSTYRE

Det oppnevnes et fagstyre med 4-6 medlemmer som skal ha overordnet faglige ansvaret for senterets virksomhet innenfor økonomiske rammer som er stilt til rådighet. Fagstyret oppnevnes med: – 1-2 representanter oppnevnt av kommunens ledelse – 1 representant oppnevnt at Alta kvenforening – 1 representant oppnevnt av barnehager/skoler med kvenske tilbud – 1-2 representant blant foresatte med barn i kvensk barnehage/skoleklasse Representantene velges for periode på to år. Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder. Det skal være 40% av hvert kjønn i styret. Det kan oppnevnes personlige varamedlemmer.

§ 5 ENHETSLEDER /DAGLIG LEDER

Enhetsleder står for den daglige drift av språksenteret. Etatsleder for oppvekst og kultur er nærmeste overordnede leder. Daglig drift innbefatter bl.a.: a. Utarbeidelse av saksdokumenter og innstille til vedtak i saker til fagstyret. b. Videreformidle fagstyrets vedtak, planer og rapporter til hovedutvalg for oppvekst og kultur og til kommunens øvrige ledelse ved behov. c. Lede gjennomføringen av språksenterets virksomhetsplan, og sørge for at arbeidsoppgaver blir utført i samsvar med vedtekter og virksomhetsplan. d. Rapportere direkte til etatsleder og fagstyre. Enhetsleder skal ha løpende kontakt med etatsleder og styreleder. e. Lage forslag til årsplaner med budsjett og årsrapporter som skal godkjennes av fagstyret.

§ 6 SAMARBEID

Senterets virksomhet og aktiviteter skjer i tilknytning til og i samarbeid barnehager, skoler og andre kulturinstitusjoner m.v. som senteret samarbeider med. Språksenteret skal søke aktivt samarbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og over landegrensene i nord. Foruten samarbeid med skoler og barnehager vil det bl.a. gjelde andre språksentre, andre kvenske institusjoner, høgskoler, universitet, ulike myndighetsorgan og utveksling med andre nære folkegrupper og slekts-språk over landegrensene.

§ 7 MØTER

Fagstyret skal avholde minst 4 styremøter i året. Det skal også holdes møte når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 eller flere av medlemmene er til stede, hvorav leder eller nestleder. Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er fungerende leders stemme avgjørende. Enhetsleder for språksenteret har møteplikt i styret, og skal i samråd med styreleder fremme saker til behandling for styret. Styremedlemmene kan selv fremme saker som de mener er viktig for språksenterets virke.

§ 8 REGNSKAP, BUDSJETT, RAPPORTERING

Språksenterets fagstyre behandler årsrapport, regnskap, budsjett og plandokumenter som virksomhets-, års- og strategiplan. Fagstyret sørger for at de nevnte dokumenter, innen de til enhver tid gitte frister, oversendes til godkjenning til Alta kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og eventuelt andre berørte myndighets organ.

§ 9 ØKONOMI

Alta kommune har det overordnede budsjett- og økonomiansvar. Kommune søker om ekstern finansiering til etablering og drift av Språksenteret. Årsbudsjett og regnskap settes opp og føres etter kommunelovens økonomibestemmelser. Når det gjelder krav om revisjon og kontrollutvalg følges dette også av samme lov.

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan gjennomgås, og foreslås endret på ordinært møte når fagstyret og/ eller eier finner det nødvendig. Vedtektsendringer må godkjennes av hovedutvalg for oppvekst og kultur før de trer i kraft.

Også i kommunal sektor vil bestemmelser i forvaltningsloven om habilitet være gjeldende, opplyser Hanssen.

– Dersom et medlem av for eksempel et styre er part i saken, er vedkommende inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse og/eller treffe avgjørelse i saken, jamfør forvaltningsloven paragraf 6, første ledd.

– Vedkommende kan også være inhabil når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende sin upartiskhet, jamfør forvaltningsloven paragraf 6, annet ledd, sier KomRev-direktøren.

Habilitetskrav i forvaltningsloven

Forvaltningsloven § 6 om habilitetskrav

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

  1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
  2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.

Kilde: Lovdata 

Vil ikke kommentere nå

Ruijan Kaiku har henvendt seg til kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Bjørn Pedersen, for kommentarer til språksenter-saken.

Vi ba ham blant annet kommentere tjenestekjøp fra Visjona, der styrelederen i språksenteret både er medeier og ansatt.

– Jeg sitter i ledermøte med alle ledere i Alta kommune og har derfor ikke mulighet til noe utdypende svar i dag, sa Pedersen før helga.

Han kunne imidlertid si at han har avtalt møte med virksomhetsleder i språksenteret, Mervi Erkheikki, og at han ikke ønsket å kommentere noe før dette møtet.

Les også: Det må snarest ryddes opp • Sen häyttyy heti korjata

Heller ikke kommunedirektør Oddvar Kristian Konst var spesielt taletrengt i saken.

Vi ba ham blant annet kommentere KomRevs bemerkning overfor Alta kommune om «at ekstern person som sitter i fagstyret også er eier og styremedlem av et selskap, Visjona AS, som kommunen/språksenteret kjøper tjenester av.»

Videre ba vi ham kommentere hvorvidt det har vært utført anbudsprosess og om man fra kommunens side opererer innenfor forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

– Dere har fått et svar fra Bjørn Pedersen hos oss. Vi følger dette opp internt, og ut over det har jeg ingen kommentar, sa kommunedirektøren.