Mervi Erkheikki. (Foto: Arne Hauge)

 

Virksomhetsleder bestred faktura og mente den var ugyldig, men kommunen attesterte likevel. Fakturaen var fra styrelederens private selskap. – Jeg klarer ikke å samarbeide med ham. Jeg har mistet all tillit, sier Mervi Erkheikki.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– For meg er han styreleder. Jeg har ikke tenkt at det er en konsultasjon hver gang jeg snakker med ham.

Det sier Mervi Erkheikki, virksomhetsleder og eneste ansatt i det kvenske språksenteret i Alta kommune.

Hun er frustrert og reiser store spørsmålstegn ved språksenterets drift i form av tjenestekjøp, dobbeltroller og styresammensetning, eller rettere sagt; mangelen av et ordinært styre.

– Det burde vært minst tre i styret, og et nytt styre burde kommet på plass da jeg ble tilsatt for over sju måneder siden, sier hun.

Dobbeltrolle

Kjernen i problematikken hun opplever, og uttrykker sin frustrasjon over, er at styrelederen i språksenteret, Kurt Johnsen, også opererer som innleid mentorkonsulent i kraft av sin rolle som spesialrådgiver i selskapet Visjona AS.

Les tilsvaret: Johnsen svarer: – Behov for mentorbistand

Nylig sendte Visjona en faktura til språksenteret på 78 000 kroner pluss merverdiavgift for «Bistand senterdrift og mentortjeneste 2024», med Kurt Johnsen oppført som «vår kontakt.»

Erkheikki skjønner ikke hvilken bistand det er snakk om.

– Jeg vet aldri hvilken hatt han har på seg, og har aldri tenkt at mine samtaler med styreleder er konsultasjon med en spesialrådgiver, sier hun.

Summen på 78 000 kroner ligger for øvrig inne i språksenterets reviderte budsjett for 2024, som også Kulturdirektoratet har godkjent. Budsjettet er det ifølge henne Kurt Johnsen som har satt opp og sendt inn. Det er han som sitter på språksenterets tilganger, for eksempel til Altinn, blant annet fordi svenske Erkheikki ikke har norsk personnummer.

I ettertid, sier Erkheikki, har hun fått vite fra Kulturdirektoratet at dette kunne latt seg ordne da hun tiltrådte, men at ingen har fortalt henne dette.

– Så alt som krever signatur har vært avhengig av styreleder?

– Ja, hans navn står på alt, sier hun.

– Og budsjettet, var du ikke kjent med det?

– Jeg har sett budsjettet før det ble sendt inn, og tenkte vel at det så greit ut. Men jeg har nok ikke riktig skjønt hva den posten egentlig dreide seg om, eller at det dreide seg om ham. Jeg har nok tenkt at den posten var en mulighet for å kjøpe tjenester dersom jeg vurderte at det var nødvendig.

– Jeg har bedt ham spesifisere hva det dreier seg om, sier Erkheikki, og legger til:

Bestred faktura

– Det eneste jeg fikk til svar var at det er kostnader fra fjoråret og første kvartal for dette året, sier Erkheikki, som dermed valgte å bestride hele fakturaen.

Les også: Fikk jobben: – Et helt nytt eventyr

Dette blant annet i form av en klar og tydelig henvendelse til sin egen enhetsleder i Alta kommune, Bjørn Pedersen, som er kommunalleder for oppvekst og kultur.

«Jeg synes det er uetisk å sitte på to stoler og fakturere seg selv», var blant det hun skrev.

Hun gjorde det også klart at hun ikke har konsultert med Visjona for den oppgitte summen, og spurte Pedersen hvordan han anså situasjonen.

Henvendelsen ble sendt den 2. mai, og hun ba om et svar innen 8. mai, samme dag som betalingsfristen.

– Han svarte meg aldri, sier hun.


Mervi Erkheikki har blant annet gjort skriftlig henvendelse til sin leder i kommunen for å bestride en faktura fra Visjona, men fikk aldri noe svar. Kommunen attesterte den likevel. (Foto: Arne Hauge)

Pedersen, som stod oppført som «deres kontakt» i fakturaen, er for øvrig det andre av de to styremedlemmene i språksenteret. Et styre som altså består kun av ham og forannevnte Kurt Johnsen.

Erkheikki fikk med andre ord aldri håndtere fakturaen, til tross for at hun er tilsatt som virksomhetsleder. Hun fikk bare en e-post med beskjed fra styreleder Johnsen om å registrere det i oppsatt regneark, slik at hun hadde oversikt over forbruket.

– Min arbeidssituasjon er uholdbar og jeg klarer ikke å samarbeide med ham. Jeg har mistet all tillit til ham, sier hun.

Motivasjonen svikter

Erkheikki, som blant annet har tolv år bak seg innen revitaliseringsarbeid med meänkieli, er usikker på hvorfor det i det hele tatt er en mentor koblet til jobben hun er satt til. Hun kaller det sløsende pengebruk.

– Er det det at de ikke stoler på meg? Jeg vet ikke, men for meg er det en fornærmelse, sier hun.

Hun har jobbet som meänkieli-lærer, skrevet lærebok på minoritetsspråket, hun har oversatt og gjort lydskuespill for Utbildningsradio og SVT, og har jobbet både i universitet og som språkfremmer av meänkieli i det svenske språkrådet.

– Jeg har virkelig brent for kvensk og meänkieli, og kom hit fordi jeg ville gjøre nytte for det kvenske språket. Jeg har kompetansen, men verktøyet for å få til noe er tatt fra meg. Og det gjør meg sint, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kjenner meg forminsket, nærmest som en nikkedukke for noen annens agenda. Man kan lure på om det spiller noen rolle at jeg er kvalifisert og kompetent til jobben. Motivasjonen svikter og jeg undrer på hva jeg egentlig gjør her, sier hun.

– Denne pengebruken frarøver Altas kvenske barn deres framtid, sier hun.

Brukte 400 000

Også KomRev Nord, som har vært revisor for Alta kommune siden 1. juli 2023, har notert seg at en «ekstern person som sitter i fagstyret også er eier og styremedlem av et selskap, Visjona AS, som kommunen/språksenteret kjøper tjenester av.»

Det heter det i en henvendelse revisjonsselskapet gjorde til kommunen den 14. mai i år, der de også spør om kommunen har vurdert om det er «noen nærstående problematikk knyttet til dette.»

De har også bitt seg merke i pengebruken. I samme skriv påpeker de nemlig at det i fjor ble kjøpt tjenester for 400 000 kroner fra Visjona AS, hvorpå de spør om kommunen har avtaler med selskapet og om det har vært gjennomført anbudsprosess.

Også Erkheikki har forsøkt å finne ut om det foreligger en avtale mellom kommunen/språksenteret og Visjona, men sier til Ruijan Kaiku at det har hun så langt ikke lyktes med.

– Ingen av de jeg har spurt i kommunen vet om noen avtale, sier hun.

Bedt om hjelp

– Jeg har kontaktet HR i Alta kommune om min situasjon, sier Erkheikki til spørsmål om hun har vært i kontakt med noen for bistand.

I den skriftlige henvendelsen, som Ruijan Kaiku har sett, beskriver hun manglende tiltro til styreleder som følge av det hun mener er en ugyldig faktura for konsultasjon. Mens den andre i styret, kommunens representant, ikke svarer henne.

«Alt dette påvirker min arbeidssituasjon», skriver hun, og videre:

«Ettersom jeg ikke får kontakt med den ene, og ikke har tillit til den andre, er min arbeidssituasjon mildt sagt ubehagelig.»

Les også: Nå er Erkheikki på plass i Alattio

I språksenterets egne vedtekter heter det at det skal nedsettes et fagstyre på fire til seks personer. Det har så langt ikke funnet sted, over sju måneder etter at hun ble tilsatt.

– Jeg har også vært i kontakt med kommuneadvokaten. Dette for å høre hva jeg kunne gjøre ettersom jeg ville bestride fakturaen som jeg aldri har attestert. Jeg ble da rådet til å snakke med min sjef, Bjørn Pedersen, men hva skal jeg gjøre når han ikke svarer meg, spør hun seg. Og sier at flere folk i styret kunne gjort det enklere for henne å håndtere situasjonen.

– Dessuten kunne man hatt dialog og tatt mer demokratiske og rettferdige avgjørelser.


Virksomhetsleder Mervi Erkheikki kunne gjerne tenke seg et fulltallig styre for språksenteret, noe hun også har etterspurt. (Foto: Arne Hauge)

Bør etterleves

Ruijan Kaiku har vært i kontakt med KomRev Nord om saka, med spørsmål om hva de tenker om at fagstyre ikke er på plass i henhold til vedtektene. Og videre om det finnes lover og regler knyttet til denne formen for styrer.

– Vi har hatt dialog med kommunen og de er klar over at man ennå ikke har fått på plass alle formelle forhold rundt organiseringen av språksenteret. Spesielt dette med å få på plass et eget fagstyre etter vedtektene, sier Lars-André Hanssen, administrerende direktør i revisjonsselskapet.

Han påpeker at ettersom språksenteret er etablert som en enhet i kommunen, er ikke nødvendigvis fagstyret likestilt med et styre som for eksempel i et aksjeselskap eller et kommunalt foretak.

– Slik det er formulert i vedtektene skal fagstyret ha det overordnede faglige ansvaret for senterets virksomhet innenfor de økonomiske rammene som er stilt til rådighet. Alta kommune har det overordnede budsjett- og økonomiansvaret for språksenteret, sier han.

Når det gjelder oppfølging av daglig leder, sier Hanssen at det ifølge vedtektene ligger til etatsleder for oppvekst og kultur.

– Vår generelle oppfatning er at vedtekter som er utarbeidet og vedtatt, bør etterleves, sier KomRev Nord-direktøren.