Ordningen skal stimulere til drift av nasjonale minoriteters organisasjoner. Kultur- og distriktsdepartementet ser for seg at den også bør stimulere til mer taktfull adferd. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Kulturrådet mener forbudet mot hatefulle ytringer og diskriminering er tilstrekkelig regulert gjennom straffeloven.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Slik Kulturrådet oppfatter formuleringen innebærer den også en vesentlig endring av hvilke kriterier som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. Den nye ordlyden vil i tillegg medføre en klar utvidelse av Kulturrådets rolle som tilskuddsforvalter ved at en skal føre tilsyn med at tilskuddsmottakerne ikke oppfører seg diskriminerende eller uttrykker seg hatefullt.»

Dette står å lese i høringssvaret fra Kulturrådet, innsendt i anledning høringsrunden for utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Kulturrådets kommentar gjelder den foreslåtte utvidelsen av formålet til «å bidra til å minske diskriminering og hatefulle ytringer gjennom støtte til nasjonale minoriteters organisasjoner».

Lite formålstjenlig?

Kulturrådet mener at denne utvidelsen av forskriften vil endre ordningens karakter fra en ordning som skal stimulere til egenorganisering og styrking av kultur og språk, til en ordning som også skal regulere tilskuddsmottakernes atferd og ytringer. Noe de anser som lite formålstjenlig, også fordi forbudet etter deres oppfatning er tilstrekkelig regulert gjennom straffeloven. De skriver:

«Endringen vil bety at Kulturrådet skal vurdere hvorvidt krenkende eller trakasserende handlinger og ytringer faller innenfor ytringsfrihetens grenser, eller om de er diskriminerende eller hatefulle etter straffelovens bestemmelser. Etter vår vurdering faller den forslåtte endringen både utenfor ordningens overordnede målsetning og Kulturrådets tiltenkte mandat.»

Fra Språkrådet

Høringsfristen gikk ut mandag 13. juni. Ifølge departementets egne sider har sju av 17 instanser sendt inn høringssvar. Dette med høyde for at sent innkomne svar muligens ennå ikke er lagt ut. I tillegg til fem svar uten merknader, har også Språkrådet kommet med forslag til endringer. Disse går særlig på betydningen av minoritetenes språk, hvor de blant annet foreslår at organisasjonene også skal rapportere om språklige aktiviteter. Ved beregning av tilskudd, skriver de, bør det også legges vekt på tilgang til nasjonale minoritetsspråk, etablering av språkarenaer og språklige aktiviteter, i tillegg til aktiviteter for barn og unge.

«Skal de nasjonale minoritetsspråkene være levende bruksspråk, trengs det levende språkmiljøer og språkarenaer der minoritetsspråkbrukerne og andre kan møtes. I dagens samfunn er det svært vanskelig å gjøre særlig barn og unge til aktive språkbrukere uten mange nok språkarenaer og en viss støtte fra det offentlige», begrunnes det fra Språkrådet.

Les mer her: På høring: Staten skjerper kravet til driftsstøtte

Vi tar med at nå som høringsfristen har gått ut, er den nye forskriften til videre behandling i departementet.