Myndighetene gjør det klart at fordomsfritt og formålsrettet arbeid er blant kravene, altså dersom organisasjonene til våre nasjonale minoriteter skal ha håp om statlig støtte til drift. Her illustrert med et stemningsbilde fra Kippari-festivalen 2019. (Foto: Arne Hauge)

 

For at nasjonale minoriteters organisasjoner også for framtiden skal få statlige midler til drift, er det tatt inn i formålet for ordningen at «tilskuddsordningen skal bidra til å minske diskriminering og hatefulle ytringer.» Samtidig er det også lagt inn hva som regnes som tellende lokallag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Dette framgår i ei pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet, utsendt fra regjeringen.no mandag denne uken. Her sender de på høring et utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Departementet ønsker kort sagt synspunkter på forslaget til forskrift, og har inkludert åtte forbund som høringsinstanser, blant dem Norske kveners forbund, Skogfinneforeningen, Skogfinske interesser i Norge og Kvensk Finsk Riksforbund. Også ni instanser av mer statlig karakter er blant høringsinstansene.

Når det gjelder hva som er nytt i forskriften, legges det blant annet vekt på at forskriften «skal være på et mer overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav skal komme fram av tildelingsbrev og Kulturrådets øvrige retningslinjer.» Forslaget til endringer i forskriften består videre i hovedsak av at detaljerte krav om hva som skal følge en søknad, samt at vilkår for bruk av tilskudd og rapporteringsplikter med mer er forkortet og kravene er satt opp i punktlister for å gjøre det mer oversiktlig. Høringsnotatet har mer om dette, når det gjelder høringsbrevet som nå sendes ut til instansene, så framhever regjeringen.no disse tre punktene:

  • Det er tatt inn i formålet for ordningen at tilskuddsordningen skal bidra til å minske diskriminering og hatefulle ytringer.
  • Det er lagt inn hva som regnes som tellende lokallag.
  • Kravet om å levere regnskapsstatus ved søknad om tilskudd er fjernet.

I utkast til forskrift, altså i selve høringsnotatet, framgår det som nevnt en rekke kravpunkter til søkere knyttet til blant annet formål og registrering, medlemstall og -dokumentasjon.

Les høringsbrev og høringsnotat her: Høring: Utkast til ny forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner

Frist for å avgi høringsuttalelse er 13. juni 2022.

Vi tar med at tilskuddsordningen blir forvaltet av Norsk kulturråd. Det ble etablert en forskrift for driftsstøtte i 2017 og en forskrift for prosjektstøtte i 2019. Tilskuddsmidlene blir bevilget årlig over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide forskriften for tilskuddsordningen. Departementet er også klageinstans for eventuelle klager knyttet til Kulturrådets beslutninger om tilskudd og avslag.