Gjenbruk bedre for miljøet enn å bygge nytt. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

«Et mangfold av kulturmiljø skal bli tatt vare på,» sier Venstres Sveinung Rotevatn.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Deltakelse i alle deler av det sivile samfunnet er viktig for demokratiet og for enkeltmennesket. Regjeringa vil oppmuntre til økt deltakelse og medvirkning for å ta vare på kulturmiljø og bedre rammevilkårene for eiere og forvaltere av kulturmiljø,» uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre i ei pressemelding fra Regjeringen, utsendt 30. juni i år.

Saken gjaldt regjeringens nye kulturmiljøpolitikk (i stortingsmelding nr. 16, kalt «Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold»), som Stortinget den 15. juni i år ga sin tilslutning til.

Stortingsrepresentant Marianne Haukland fra Høyre har i en tidligere forbindelse uttrykt forståelse for at kvenene var skuffet over meldingen, som de mener inneholder betydelige mangler med hensyn til vern av kvenske kulturminner. Haukland sa (ruijan-kaiku.no 16. juni 2020):

«Selv om meldingen ikke kommer med den avklaringen som vi i Stortinget ba om, varsler meldingen om at temaet skal tas opp i ny kulturmiljølov når den kommer. Der skal det vurderes om ivaretakelsen av nasjonale minoriteter sine kulturminne og kulturmiljø er godt nok.» Les mer her:

Forstår at flere er skuffet

Skuffet over kulturminneinnstillingen

Rotevatn viser på sin side til kulturmiljø som et fellesgode, som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

«Slik sett er kulturmiljø en del av løsningen på samfunnsutfordringene i vår tid,» sier han.

De nye nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken legger vekt på engasjement, bærekraft og mangfold, viser venstremannen til, og sier at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljøet. Særlig vektlegger han i pressemeldingen miljøet, der gjenbruk av gamle bygninger er mer klimavennlig enn å bygge nytt. Han sier:

«Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Et mangfold av kulturmiljø skal bli tatt vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Gjennom meldinga blir «kulturmiljø» innført som et samlebegrep for kulturminne, kulturmiljø og landskap,» sier han, og viser til at det blant annet skal utarbeides en ny kulturmiljølov.

Når det gjelder å utvikle og gjennomføre den nye kulturmiljøpolitikken, spiller Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond en viktig rolle, viser Rotevatn til.