Statssekretær Anne Karin Olli. KUVA KOMMUNAL- OG MODERNISRINGSDEPARTEMENTET

-Regjeringen ønsker å gi kvensk språk og kultur et løft sier statssekretær Anne Karin Olli. KUVA KOMMUNAL- OG MODERNISRINGSDEPARTEMENTET

– Hallitus halluu nostaat ylös kväänin eli kainun kielen ja kulttuurin. Siksi met kuuroma prošektiita jokka elästytethään kväänin kieltä, piđethään vaarin kulttuuritradišuuniista ja muistelhaan kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurista, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli.

 

Kuurttoo annethaan uuđesta kväänin kielen ja kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurin kuurtopostista. Omasvuonon kielisentteri ja Haltiin kväänisentteri saađhaan toimii varten 650 000 kruunuu. Kvääni-aviisi Ruijan Kaiku saapi 700 000 kruunuu ekstrakuurttoo.

 

Muistelhaan kvääniin ja ruijansuomalaisten kulttuurista
Siivet AS oon viimi vuossiin aikana saanu usseesti kuurttoo filmiprodukšuunii varten. Siivet-filmit muistelhaan hyvin kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurista. Usseemat filmit oon näytetty NRK:ssa ja monet kattoojat oon nähneet filmit. Tänä vuona Siivet saapi kuurttoo lasten animašuunifilmin ja dokumentaarifilmin Fra Grand til Köykiniemi tekemistä varten. Dokumentaarifilmi muistelee kahđen kvääni-veljeksen erilaisista valinoista.
Lighthouse Production saapi kuurttoo dokumentaarifilmin Det hemmelige språket tekemistä varten. Filmi muistelee kväänihistooriasta, ja siitä kuinka se vaikuttaa identiteetthiin ja ittetunthoon ko kväänit oon mistattanheet kielen. Filmin aijothaan näyttäät TV:ssä ja lisäksi sen saattaa lastata netistä.
Lisäksi Haltiin kväänisentteri saapi kuurttoo jolla het tehđään videon ja piđethään leirin nuorile ja perheile. Video muistelee kväänin kielestä ja kulttuurista Pohjais-Tromssassa. Vesisaaren Varengin museo saapi kuurttoo näyttelyprošekthiin Varangerhus – det mangfoldige huset.

Kielikurssit, aijankirjoitusten julkaisut ja kvääninkieliset lastenkirjat saađhaan kans kuurttoo.

 

______________________________________

Regjeringen har nå fordelt midler fra den nye potten som skal gå til kvenske prosjekter.

– Regjeringen ønsker å gi kvensk språk og kultur et løft. Vi gir derfor støtte til en rekke prosjekter som revitaliserer kvensk språk, tar vare på kulturtradisjoner og formidler kvensk/norskfinsk kultur til offentligheten, sier statssekretær Anne Karin Olli i en pressemelding.

Det blir også gitt 650 000 kroner i driftsstøtte til Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter, og 700 000 kroner i ekstra driftsstøtte til Ruijan Kaiku.

 

Kvensk/norskfinsk kultur formidles til allmennheten

Siivet AS har fått støtte til en rekke av sine filmproduksjoner de siste årene, og departementet ønsker å støtte Siivet med midler til en animasjonsfilm for barn og til dokumentarfilmen Fra Grand til Köykiniemi – en film som viser to kvenske brødres ulike livsvalg.

– Siivets filmer er gode formidlere av den kvenske/norskfinske kulturen, flere av filmene er vist på NRK og når dermed ut til et bredt publikum, begrunner departementet i pressemeldingen.

Lighthouse Production får støtte til å lage dokumentarfilmen Det hemmelige språket. Filmen vil ta for seg kvensk historie, følgene av at kvenene ble fratatt sitt språk og hva dette har hatt å si for identitet og selvfølelse. Filmen er planlagt vist på TV og vil i tillegg kunne lastes ned på nett.

I tillegg får Halti kvenkultursenter støtte til en videoinstallasjon om kvensk språk og kultur i Nord-Troms og til å arrangere både ungdoms- og familieleire. Varanger museum i Vadsø får støtte til utstillingsprosjektet Varangerhus – det mangfoldige huset.

Det blir også gitt støtte til språkkurs, utgivelse av tidsskrifter og til barnebøker på kvensk

Totalt 3.405.000,. er fordelt gjennom post 73 Kvensk språk og kultur.

Mottaker Prosjekt Beløp
Ruijan Kaiku Drift 700 000
Storfjord språksenter Drift 650 000
Halti kvenkultursenter Drift 650 000
Siivet AS Pikku mailmaa – kvensk animasjonsfilm for barn 300 000
Siivet AS Dokumentarfilm: Fra Grand til Köykiniemi 75 000
Varanger museum IKS Utstilling: Varangerhus – Det mangfoldige huset 100 000
Ruijan Kvænit Lemmijokilaiset/ Norske kvener i Lakselv Kvenske tradisjoner og språk 80 000
Halti kvenkultursenter På tvers av landegrensene – ungdomsleir og familieleir 120 000
Halti kvenkultursenter Sisu – videoinnstallasjon 200 000
Norske Kveners Forbund Kvenske språkkurs i lokallag 100 000
Ruija forlag Arina – nordisk tidsskrift for kvensk forskning 50 000
Lighthouse Production Dokumentarfilm: Det hemmelige språket 300 000
Porsanger menighet Lettleste bøker på kvensk 80 000