Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto reagerer sterkt på at kvenene nok en gang avspises med smuler i statsbudsjettforslaget.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Dette budsjettforslaget viser at det ikke er politisk vilje i regjeringspartiene til å følge opp disse intensjonene. Det kvenske folket sviktes nok en gang av nok en regjering, konstaterer NKF i en pressemelding.

Stor skuffelse
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto hadde med forventninger gått gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, men måtte raskt erkjenne at skuffelsen er stor da de samlede økningene i budsjettet tilsvarer knapt nok pris- og lønnsvekst.

– Ingen bevilgninger til kvenske læremidler eller kvenske barnehager. Ingen bevilgninger til kvensk film. Ingen bevilgninger til eget nasjonalt kvensk museum. Ingen bevilgninger til kvensk helse. Ingen tilskudd til kvensk kulturminnearbeid. Ingenting til kvensk kulturfond. I tillegg er det fra i år til i fjor økt usikkerhet om kvenske institusjoner og media opprettholder sine driftstilskudd, oppsummerer kvenorganisasjonen.

Kritisk for kvenmuseet
I statsbudsjettforslaget nevnes ikke Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum i det hele tatt.

– Vi kan ikke se at det er bevilget noe til drift og utvikling av det nye museumsbygget til Ruija Kvenmuseum i Vadsø. Det betyr i realiteten at museet i sin nåværende form ikke kan drives videre, påpeker NKF.

Museet flyttet for ett år siden inn i nytt bygg, og har det siste året jobbet hardt for at myndighetene skal se viktigheten av et nasjonalt kvensk museum. De hadde søkt om 3,5 millioner til blant annet drift.

Usikkerhet om samlepost
Nytt av året er at Kvensk Institutt og Ruijan Kaiku har ikke lenger egne poster i kulturdepartementets budsjett, men er overført til en større samlepost knyttet til Språkrådet.

– Hvordan fordelingen i den potten blir, kommer ikke fram av budsjettforslaget, men totalsummen i potten økes ikke, dermed er det ingenting som tyder på en økning for disse institusjonene heller, hevder NKF.

Kulturdepartementet begrunner endringen med at de ønsker å styrke Språkrådet som språkpolitisk og språkfaglig forvaltningsorgan, og at de derfor foreslår at det fra og med 2017 er Språkrådet som forvalter bevilgningene til det som tidligere var en post for «Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner», hvor Kainun institutti – Kvensk Institutt og Ruijan Kaiku, sammen med blant annet Nynorsk Pressekontor, Stiftinga Nynorsk avissenter, tilskudd til innsamling av stedsnavn og prisen «Årets nynorskkommune» tidligere fikk tilskudd. Tanken er at Språkrådet skal forvalte bevilgningene på denne posten, og fastsette den endelige fordelingen av tilskuddene etter en faglig vurdering. For 2017 legger departementet til grunn at tilskuddene til de ovennevnte formålene videreføres på om lag samme nivå som i 2016.

Usynliggjøring
Kvenorganisasjonen konstaterer at de samlede bevilgninger til kvenske formål er mindre enn bevilgningene til sykkelrittet Arctic Race, og at regjeringen heller ikke denne gang ønsker å følge opp sine fine formuleringer om at de vil gi det kvenske folket mulighet til å ta vare på og utvikle sin kultur og sitt språk.

– Usynliggjøringen av kvensk historie og kultur skal altså fortsette, kvenene skal ikke ha sitt eget nasjonale museum, og gjennom årets budsjett vil effekten av fornorskingspolitikken få lov til å fortsette og rasere kvensk språk og kultur.

Handlingsplan
Men ett lyspunkt for kvenene fantes i statsbudsjettdokumentet.
– Det eneste positive finner vi i tekstdelen om at man i høst skal sette i gang arbeidet med en målrettet plan for innsats for kvensk språk. En slik plan har vært etterlyst av Europarådet siden 2007, skriver NKF.

– Men vi kan ikke se at det er satt av ressurser til dette arbeidet, så før vi får en konkretisering av hva dette innbefatter er vi avventende med å feire!

Små endringer
Post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur foreslås økt fra 4,7 millioner til 4.832.000, mens samlepost 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter foreslås til 7.199.000 kroner.

Totalt får de nasjonale minoritetene 43.877.000 kroner på KMDs budsjett.

Tilskuddene fordeles slik:
567 Nasjonale minoriteter:
22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv. 1 069 000
60 Tiltak for rom, kan overføres 6 371 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 199 000
71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond 5 374 000
72 Det Mosaiske Trossamfund 7 032 000
73 Tilskudd til kvensk språk og kultur 4 832 000
74 Kultur- og ressurssenter for norske rom 12 000 000