Tegning: Wilfred Hildonen.

.

23. januar presenterte statssekretær Anne Karin Olli regjeringens «Målrettet plan 2017–2021 – videre innsats for kvensk språk». En plan de kvenske organisasjonene har ventet på og jobbet for i mange år.

Med seg hadde Olli også den hyggelige nyheten om en ekstra bevilgning på 750.000 kroner for å bygge opp kvensk lærerutdanning. Positivt er det også at de studentene som velger å ta kvensk inn i sin lærerutdanning vil i følge forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, få ettergitt 50.000 kroner av studielånet.

I følge rapporten «Hva koster en student?» av Nifu og Deloitte, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, koster det utdanningsinstitusjonene i gjennomsnitt 472 000 kroner å utdanne en grunnskolelærer. Rapporten er fra 2014, derfor kan vi kan legge til 118 000 kroner for et ekstra år som tilkom etter at lærerutdanninga ble 5-årig masterutdanning.

Kvenene hadde store forventninger til denne planen, både økonomisk og hvilke tiltak planen ville inneholde – for store, ifølge statssekretæren, som ikke la skjul på at slik situasjonen er i dag er det ikke nok ressurser til å berge språket. Det er heller ikke, som hun så betimelig påpekte, ikke nok lærerressurser og ikke mange nok som snakker språket. En uttalelse som nesten kan regnes som en fallitterklæring fra regjeringshold og som viser at regjeringen er smertelig klar over den skjøre tilstanden til kvenske språket. Vi tror også at regjeringen ser at her må det sterkere lut til. I tillegg til ressursmangelen registrerer vi at det også skorter en del på viljen.

Står det mye på spill må nemlig innsatsen økes. Kvenene har nemlig ikke råd til å miste enda en generasjon uten mulighet til å snakke og lære kvensk. Parallelt med å bygge opp lærerutdanninga må språkopplæringa styrkes i barnehagene og på skolene. I planen står det at regjeringas formål er «å bidra til å bevare og styrke kvensk språk. På sikt vil det blant annet være aktuelt å se på rekruttering til arbeid i kvenske barnehager og kompetanseutvikling». «På sikt» vil være for sent.

Hilja Huru sa i sin nyttårstale at 2017 var det året kvenene reiste seg. Det ser ikke ut til at regjeringen utnytter den vinden som allerede er i seilene. Eller som festivalsjef for Kipparifestivalen, Egil Borch, så treffende påpekte ovenfor lokale politikere; mens gresset gror, dør kua.

Et lysglimt i planen er at Kunnskapsdepartementet ønsker å tydeliggjøre de rettighetene elevene i dag har til å velge opplæring i kvensk og ønsker å endre opplæringsloven § 2–7».
Så får vi håpe tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner husker kvenene i sin nye jobb som kunnskaps- og integreringsminister når saken kommer på hans bord.

Veien er dessverre fortsatt lang.

Staatinsekretäärin satutiima

Staatinsekretääri Anne Karin Olli esitteli 23. januaarikuuta hallituksen kväänin kielen plaanan «Målrettet plan 2017–2021 – videre innsats for kvensk språk». Tämän etheen met olima työtelheet ja tätä ođottanheet monta vuotta.

Hänelä oli mukavii uutissii: Hallitus anttaa 750.000 kruunuu kväänin kielen opettajankoulutuksen rakentamisheen ja ette uusi opetusministeri Iselin Nybö oon luvanu ette ko opettaajastudentti valittee kainun kielen, hänen opiskeluvelasta pyhithään poijes 50.000 kruunuu.

Nifu ja Deloitte oon tutkinheet Tietodeparttementile ette yhđen peruskoulunopettaajan kouluttaminen maksaa 472 000 kruunuu. Raportti oon vuođelta 2014, ja sen jälkhiin koulutus oon muuttunu viisivuotiseksi mikä meinaa 118 000 kruunuu lissää.

Kainulaiset ođotethiin kovasti tätä plaanaa ja kunka paljon määrärahhoi ja toimii siinä olis. Liian kovasti, sanoi staatinsekretääri. Hän sanoi ette kväänin kielen pelastamiseksi ei ole tarpheeksi resurssiita. Eikä ole tarpheeksi opettaajiitakhaan eikä kielen puhhuujiita.
Aika selkkee tunnustus: Hallitus tiettää kunka huono kväänin kielen tila oon. Se häyttyy kuurota voimalisemmin. Mutta siinä tarvithaan kans tahtoo.

Ko tila oon niin huono, insatsi häyttyy olla isompi. Kvääniilä ei näjet ole varraa menettäät ennää yhtä uutta sukupolvee joka ei saa mahđolisuutta oppiit kväänii. Se häyttyy vahvistaat kielen opetusta lastentarhaissa ja kouluissa samanaikhaisesti ko opettaajankoulutusta pykäthään. Plaanassa seissoo ette hallituksen mooli oon «eđesauttaa ette kväänin kieli säilyis ja vahvistuis. Jälkhiin se oon aktuellii kattoot kunka met saama uussii työtelijöitä lastentarhaishiin ja kompetanssiutviklinkhiin». «Jälkhiin» oon liian hiljan.

Hilja Huru sanoi uuđenvuođen saarnassa ette kväänit nousthiin vuona 2017. Se ei näytä siltä ette hallitus halluis seilata tässä myötätuulessa mikä nyt puhaltaa.

Yksi välättys plaanassa oon ette tietodeparttementti halluu muistela selkkeemin oikkeuđesta valita kväänin kielen koulussa, ja departtementti halluu muuttaat opetuslain nämät paragraafit.
Toivoma ette entinen komunaaliministeri Jan Tore Sanner muistaa kainulaiset ko asia tullee hänen pöyđäle hänen uuđessa työssä tieto- ja integreerinkideparttementissa.

Tie oon kuitenki yhä pitkä.