Kai Petter Johansen. (Foto: Arne Hauge)

 

«Den rødgrønne regjeringen skuffer kvenene igjen.» Lederen for Norske kveners forbund tar her et oppgjør med regjeringens underfinansiering av den kvenske frivilligheten.

 

Vi er naturligvis glad for prioriteringen av flere kvenske språksenter i årets tildelinger fra Kulturdirektoratet til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I år fikk Alta midler til opprettelse av et kvensk språksenter, og jeg har stor tro på at det vil bli et viktig bidrag til Alta og regionen rundt. Språksentrene bidrar til å bygge kompetanse om kvensk språk og kultur lokalt og regionalt. De bidrar til økt stolthet over egen identitet, men og til en positiv effekt på holdningene til og anerkjennelsen av det flerkulturelle og flerspråklige samfunnet vi alle er del av.

Prioriteringene som gjøres fører samtidig årlig til at mange gode og helt nødvendige kvenske språk- og kulturaktiviteter får avslag på sine søknader. Det er gjerne lokale foreninger som gjør mesteparten av arbeidet selv, og som kun ber om støtte til å dekke deler av kostnadene til leie av lokaler og reiseutgifter til foredragsholdere eller språkressurser. Flere pågående prosjekter stopper slik opp og nye som kommer til blir avvist i døra. Regelen er at avslaget begrunnes med at de ikke er prioritert i årets søknadsomgang. Altså at det ikke er nok penger.

Stadig flere vil bidra til å styrke kvensk språk og kultur i Norge, men må gjøre det på dugnad.

Det avslører Regjeringens underfinansiering av den kvenske frivilligheten, som i mange tiår har tatt på seg statens forpliktelser med å løfte kvensk språk og kultur frem i samfunnet.

Selv om ingen partier på Stortinget, eller noen regjeringer, kan sies «å ha levert på kvenpolitikken» så kommer en ikke unna at de borgerlige regjeringene har stått for de viktigste positive endringene for kvenene de siste årtiene. Eksempelvis anerkjennelsen av kvensk som eget språk, gitt kvener status som nasjonal minoritet og retten til kvensk undervisning i skole. Sittende regjering har ikke lagt frem et forslag om utvidelse av denne retten i ny opplæringslov som nå er i prosess, selv om det er langt på overtid for det.

Den 1. juni overleverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Det må i rettferdighetens navn sies at kommisjonen neppe ville sett dagens lys om ikke Stortinget hadde overkjørt den borgerlige regjeringen i forrige stortingsperiode, men oppnevnelsen av kommisjonen fremstår samtidig ganske hul om ikke sittende regjering selv bidrar til en forsonende og oppbyggende politikk, som gir kvenene et løft som sikrer muligheten til reell deltakelse og likebehandling.

Den rødgrønne regjeringen skuffer kvenene igjen. Vi kan ikke forsone oss med at kvenene skal fortsette å bære hele byrden etter fornorskningen alene, og den rødgrønne regjeringen bør føle seg presset til å bevise at det ikke er et ønske om å holde kvenene tilbake som påvirker deres manglende prioriteringer for kvensk språk og kultur – hver gang de blir satt i posisjon.

Våre krav er rimelige og vi gjør allerede mesteparten av arbeidet på dugnad. Som en akutt nødhjelp forventer vi en økning i tildelingene til kvensk språk og kultur og i organisasjonsstøtten ved revidering av statsbudsjettet i år. Videre en opplæringslov som sikrer retten til språkopplæring og at regjeringen bidrar med et statsbudsjett til høsten som gjør forsoning mulig. Det er ikke for mye å be om.