Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut om lag 4,7 millioner kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur i 2018.

Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur ligger under statsbudsjettets kap 567 post 73. Fra denne posten kan det søkes prosjektmidler til prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk, herunder etablering av språksentre, prosjekter som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur, tiltak for å styrke språk og identitet hos kvenske/norskfinske barn og unge, formidling av kunnskap om kvenene/norskfinnenes situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen) og grenseoverskridende språk- og kulturprosjekte, skriver KMD på regjeringens nettsider.

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, institusjoner og foretak. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.

Tildelingskriterier

For å få støtte er det en forutsetning at søker kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Søker må ha god økonomistyring og ikke ha betalingsanmerkninger. Departementet kan be om en egenerklæring som viser at søker ikke har betalingsanmerkninger. Frivillige organisasjoner må dokumentere at de har et valgt styre.

Prosjektet det søkes om midler til må være tidsavgrenset og ikke være en del av den ordinære driften hos søkeren.

KMD vil legge vekt på prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk, prosjekter som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur, språkprosjekter og prosjekter rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Departementet vil også se på søkerens gjennomføringsevne og i hvilken grad prosjektet har fått øvrig finansiering samt hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

Det er i tre søknadsfrister for 2018 – 11. desember 2017, 1. mars 2018 og 1. mai 2018. Regjeringen vil om kort tid legge fram en målrettet plan for kvensk språk. Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert i første søknadsrunde. I andre søknadsrunde, 1. mars 2018, vil departementet særlig vurdere søknader som gjelder kvenske språksentre.

Søknadsskjema finner du på departementets nettside.