Kritisk svikt i oppgangen har utløst norsk og finsk plikt til å stanse alt fiske etter laks. Dette i tråd med kravene i den gjensidige Tanaavtalen. (Foto: Arne Hauge)

 

Tanavassdraget sesongen 2021: Stans i alt laksefiske.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Norge og Finland ble nylig enige om å ikke åpne for laksefiske i Tanavassdraget den kommende fiskesesongen. Stansen gjelder for alle redskaper, og for alle deler av vassdraget.

Det var Regjeringen som meldte dette, onsdag inneværende uke, samtidig som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre ga uttrykk for stor bekymring knyttet til laksebestanden:

– Den siste statusrapporten for laksebestandene i Tanavassdraget viste at flere av de største bestandene ikke lengre har et høstbart overskudd. Oppgangen av laks i vassdraget har gått jevnt nedover de siste årene. Når det ikke er et haustbart overskudd i vassdraget, er naturmangfoldlova tydelig på at det ikke kan bli åpnet for fiske på disse bestandene, uttaler Rotevatn i sakens anledning.

Fikk støtte lokalt

Det meldes at stansen i laksefisket for 2021 skjer i tråd med artikkel 16 i Tanaavtalen, der partene har en plikt til å avgrense eller stanse fisket dersom forholdene i vassdraget tilsier det. Kritisk svikt i oppgangen av laks er et slikt forhold, meldes det.

Ifølge Regjeringen vil Norge og Finland nå fatte nasjonale vedtak om å stanse fisket, på sine respektive deler av vassdraget. På bakgrunn av disse vedtakene nedfeller deretter partene fiskestansen i en særskilt protokoll til Tanaavtalen. Det meldes at lokale rettighetshavere på begge sider av vassdraget har vært involvert i diskusjonene, samt at stansen i laksefisket på norsk side skal ha fått støtte fra de lokale representantene.

Bygge opp igjen

Stansen innebærer også stans i fisket etter sjørøya, til gjengjeld foreslås det å utvide fisket etter andre arter i vassdraget. Departementet går blant annet inn for å åpne for et utvidet fiske etter gjedde og sjøørret. Det er Tanavassdragets fiskeforvaltning som har foreslått de fleste av endringene i fisket knyttet til andre arter enn laks og sjørøye i de norske delene av vassdraget, og nevnte forvaltning vil også få et hovedansvar for administreringa av dette fisket, igjen på norsk side.

– Nå er det  avgjørende å bygge opp igjen disse viktige laksebestandene slik at de kommende generasjonene også skal få glede av å kunne høste Tanalaks i framtida, seier klima- og miljøministeren.