Eksempel på kulturminner i et kulturmiljø. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Statlig webinar om sosial bærekraft og hvordan natur og kulturmiljø kan bidra.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Hvordan kan natur og kulturmiljø bidra til bedre samfunn, bedre livskvalitet og bedre helse, spør Klima- og miljødepartementet. Anledning er et nordisk webinar om natur, kulturmiljø og sosial bærekraft, som holdes til høsten, nærmere bestemt den 12. september i år. Regjeringen.no melder at seminaret er åpent for alle interesserte, så lenge man melder seg på. Påmelding finner du nederst i denne saken. Om webinaret, altså et nettbasert seminar, skriver arrangøren:

«Bærekraftig utvikling defineres gjerne som en «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Bærekraftbegrepet består av flere dimensjoner. Det er vanlig å dele det inn i miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.»

Når det gjelder sosial bærekraft, så skriver arrangøren at det er et vidt begrep som favner flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske. Noen av faktorene som kan knyttes til begrepet er; helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet.

De skriver at det nordiske webinaret vil gi noen perspektiver på hvordan natur og kulturmiljø kan bidra til den sosiale bærekraftdimensjonen, og at temaet skal belyses fra en nordisk kontekst. Arrangementet er en del av Norges inneværende formannskap i Nordisk ministerråd, hvor vår egen klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpner det hele. Webinaret er for øvrig gratis.

Hvis man er usikker på begrepet kulturmiljø, så defineres det ifølge kulturminneloven som områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljø, framgår det av loven, gir sammenhengen eller helheten som enkeltobjektene inngår i, mens landskap gir sammenhengen mellom natur- og kulturmiljø.

Påmelding: Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?