Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til innspillskonferanse i forbindelse med at de vil styrke kvensk språk.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

De kvenske organisasjonene har nylig mottatt et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har overordnet ansvar for kvensk språk, der de inviteres til et innspillkonferanse for å diskutere hva som kan gjøres for å styrke kvensk språk.
– Skal kvensk være et levende språk for fremtidige generasjoner, er det viktig at språket fortsetter å være et bruks- og samhandlingsspråk. Målet for det videre arbeidet bør derfor være å sikre flere kvenske språkbrukere, står det i invitasjonen.

Innenfor rammene
Videre skriver departementet at for å oppnå målet om flere språkbrukere, er de helt avhengige av innsatsen fra de kvenske og norskfinske miljøene. Myndighetene selv vil bidra med å legge til rette for en målrettet innsats og et positivt samspill mellom tiltak på de forskjellige sektorområdene.
Departementet konstaterer at det er behov for en mer systematisk og målrettet innsats for kvensk, men at de har tro på at en kan få til bedre resultater innenfor de økonomiske rammene som er i dag, og med utgangspunkt i språkets reelle situasjon.
Målet for konferansen er å få innspill til videre satsing på kvensk språk, innenfor dagens økonomiske rammer.

Innspillskonferansen skal arrangeres etter påske.

Vil ikke heve språkstatusen
I invitasjonen påpeker departementet  at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å heve kvensk språk til nivå III i minoritetsspråkpakten.

– Etter en nøye gjennomgang av kravene på nivå III, har departementet kommet frem til at det fortsatt gjenstår mye før vi har en realistisk mulighet til å gjennomføre de aktuelle forpliktelsene, fastslår departementet.
Forpliktelsene på nivå III omfatter blant annet bruk av kvensk innen utdanning, helsevesenet, rettsmyndigheter, media, forvaltning og offentlige tjenester.