Riksrevisjonens kontroll viser noen mangler ved kvenske organisasjoner og prosjekter. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Riksrevisjonens kontroll viser mangler ved flere kvenske prosjekter og organisasjoner.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I 2018 gjennomførte Riksrevisjonen en større undersøkelse tilknyttet bruk av forvaltningen av tilskudd til nasjonale minoriteter, deriblant tilskudd tilknyttet kvensk språk og kultur.

– Tilskuddsordningene støtter opp om tiltak som kan gi allmennheten større innsikt i nasjonale minoriteters situasjon. Søkerne er ofte små organisasjoner med medlemmer som jobber på frivillig basis uten at de nødvendigvis har den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å sikre god kvalitet i gjennomføringen av aktivitetene og prosjektene. Det er derfor viktig at departementet sikrer god oppfølgning og kontroll i saksbehandlingen av tilskudd til nasjonale minoriteter, står det i rapportens innledning.

Manglende prosjektrapporter

Riksrevisjonen skal ha gjennomført revisjonsbesøk hos utvalgte kvenske mottakere av drifts- og prosjekttilskudd, samt gjort analyser av rapporter, registre og regnskap. Blant funnene som ble gjort av ni utvalgte prosjekter i forhold til rapportering fra tilskuddsmottaker til departementet, «post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur», prosjektstøtte, viste kontrollen at departementet ikke har mottatt rapportering for fem av disse. I tillegg hadde departementet avtalt utvidet frist for tre av prosjektene, men per januar 2019 hadde de ennå ikke mottatt rapporteringen. Det skal ikke ha blitt purret det fjerde prosjektet, og heller ikke blitt avtalt ny frist på det femte prosjektet. Departementet skal i januar 2019 ha purret og vurderte å kreve tilskuddsmidlene tilbakebetalt.

Kontroll av for de fire prosjektene der det er innsendt rapporter viser at tre av disse ikke har foretatt en skjønnsmessig vurdering av oppnådde resultater i forhold til målet for prosjektet.  To av fire hadde ikke levert et regnskap som er satt opp i samsvar med budsjett, samt at det er stilt krav til revisorattestasjon for tre av de fire prosjektene uten at departementet har mottatt dette.

Det er videre kontrollert om det er tilskuddsmottakere som har fått utbetalt prosjekttilskudd i 2018 under «post 73» uten å ha levert fullstendig rapportering for 2017. Revisjonen viser at dette gjelder tre tilskuddsmottakere som mottar større tilskuddsbevilgninger.

Uryddighet i noen organisasjoner

Kontrollen viser at noen av enkeltorganisasjonene tilknyttet de nasjonale minoritetene har noen feil og mangler i sine rapporteringsrutiner. I rapporten er disse organisasjonene ikke navngitt, men det kommer frem at åtte av elleve organisasjoner ikke har rutiner for at kostnadsbilag og reiseregninger blir godkjent av én i organisasjonen med slik fullmakt. Videre kommer det frem at fire av organisasjoner har reiseregninger som ikke er tilstrekkelig dokumentert, og at to av de større organisasjonene utbetaler fast lønn som verken har signatur for godkjenning eller attestasjon.

Det rapporteres også her om prosjektmidler som ikke er regnskapsført, og prosjektmidler som ikke er betalt tilbake selv om prosjekt ikke ble gjennomført. En fant også at i en organisasjon er ett enkeltmannsforetak prosjekttilskuddmottaker, men departementet mottar prosjektregnskap fra et annet enkeltmannsforetak.

Mangel ved medlemsregistre

For å beregne driftsstøtte til medlemsbaserte organisasjoner, ser departementet blant annet på antall medlemmer som har betalt medlemsavgift. Ved søknad om tilskudd skal organisasjonene levere bekreftelse fra revisor på antall medlemmer, og her skal det komme frem innbetalte kontingenter fordelt enkelt-og familiemedlemsskap, og eventuelle andre medlemskategorier organisasjonen benytter. Organisasjonen må også ha et medlemsregister med dokumentasjon for innbetaling av medlemskontingent fra hvert enkelt medlem. Det er også viktig at medlemsregisteret inneholder medlemmets navn, adresse, fødselsår og eventuell tilknytning til lokallag

Kontroll av medlemsregisteret og stikkprøver av innbetalte medlemskap i 2017 og/eller 2018 til de fire utvalgte tilskuddsmottakerne som mottok driftsstøtte, viste at én organisasjon hadde medlemsregister i tråd med kravene, mens én medlemsorganisasjon med 13 lokallag, har et medlemsregister som ikke inneholder all nødvendig informasjon om fødselsår og/eller kobling mellom hovedmedlem og familiemedlemmer. Her er det heller ikke dokumentasjon for alle innbetalte medlemskontingentene. I denne organisasjonen betaler noen medlemmer direkte til lokallaget, og ikke til forbundet. En stikkprøvekontroll hos ett av lokallagene for å få verifisert om medlemmer som har innbetalt medlemsavgift tilfredsstiller kravene til medlemskap, viser blant annet at 26 av lokallagets 94 betalende medlemmer er oppført uten fødselsår. Det skal heller ikke ha vært mulig å identifisere hvilke medlemmer som er inkludert i et familiemedlemskap.

Ikke evaluert ordningen

I 2008 gjennomførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet en evaluering av tilskuddsordningen til nasjonale minoriteters organisasjoner. I Riksrevisjonens rapport kommer det frem at departementet ikke har evaluert om tilskuddsordningene er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål de siste årene, og heller ikke har dokumentert behovet for frekvens og omfang av evalueringer i en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Riksrevisjonen fant også ut at tilskuddsbeløpene som er innvilget gjennom «Post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur, drifts- og prosjektstøtte» er gjennomgående lavere enn søknadsbeløpene, uten at det framgår hvilke tiltak som skal prioriteres, eller eventuelt nedskaleres eller utgå.