Gledelig økning – men fortsatt lite i forhold til utfordringene

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

Hilde Skanke, daglig leder, Kvensk Institutt/Kainun Institutti.

– Potten for kvensk språk og kultur har en reel økning, fra 4 832 000 til 6 962 000. Sett i sammenheng med utfordringene er det alt for lite. Det er ikke mye når det er de pengene som skal brukes til oppfølging av målrettet plan i tillegg til at Halti, Storfjord og Ruijan Kaiku også trenger økning i sine driftsmidler, sier Hilde Skanke, daglig leder, Kainun institutti – Kvensk institutt i en kommenterer om det foreslåtte budsjettet.

For Kvensk institutt er den foreslåtte økninga fra kr 5619000 til kr 5740000, noe som betyr at Kvensk institutt ikke kan styrke sin bemanning for å sikre sine språkrevitaliserings prosjekter.

– Det er veldig beklagelig, synes Skanke.

Tilskudd og prosjektstøtte

Tilskuddsordningen skal bidra til revitalisering av kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Kriterier for måloppnåelse er antall arrangerte prosjekter, kurs og aktiviteter som fremmer formålet, og antall deltakere på de ulike tiltakene. Tilskudd skal blant annet gå til drift av Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og Ruijan Kaiku.

Av en total ramme på 4,7 mill. kroner i 2016 ble det tildelt 2,1 mill. kroner til drift av Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og avisen Ruijan Kaiku. Det ble i tillegg tildelt 2,6 mill. kroner til ulike språk- og kulturprosjekter.

Det vil bli gitt prosjektstøtte til språk- og kulturformål etter søknad. Tiltak som bidrar til å styrke kvensk språk samt tiltak som retter seg mot barn og unge, vil bli prioritert. Tilskuddene til drift av språksentrene har bidratt til at det er gjennomført en rekke språkkurs og kulturaktiviteter for kvenske barn og unge. Prosjekttilskuddene har bidratt til språk- og kulturutvikling på ulike nivåer, heter det fra regjerningen.

Økning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner til oppfølging av målrettet plan for kvensk språk. Arbeidet startet høsten 2016, og det tas sikte på at planen skal legges fram innen utgangen av 2017.

Det foreslås en bevilgning på 7 mill. kroner i 2018.

– Det er gledelig at man øker støtten til kvenske språkprosjekter, men tviler på at det er nok til å redde språket, sier generalsekretær i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitio.

– Det ikke er foreslått økning til de kvenske organisasjonene. Det betyr lite midler til å drive organisasjonene – noe vi mener er et demokratisk problem.