Dagfinn Høybråten (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Jeg anser loven som nødvendig for å utføre granskingen, sier Dagfinn Høybråten.

 

Etter anmodning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner, har Stortinget vedtatt en egen særlov som regulerer kommisjonsarbeidet. Loven letter kommisjonens arkivgransking og bidrar til at offentlige ansatte og andre kan formidle taushetsbelagte opplysninger til kommisjonen. Tirsdag 3. mars 2020 behandlet Stortinget lovforslaget, og det var et enstemmig Storting som stilte seg bak loven.

Formålet med loven er å gi kommisjonen, oppnevnt av Stortinget 14. juni 2018, tilgang til de opplysningene som den behøver for å få utført granskingen i henhold til mandatet.

– Jeg anser loven som nødvendig for å utføre granskingen. For at kommisjonen skal kunne gjennomgå historien i dybden og få tilstrekkelig grunnlag for sitt arbeid, må det få tilgang på opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det er hverken hensiktsmessig eller tilstrekkelig å basere granskingen utelukkende på samtykke, sier kommisjonsleder Dagfinn Høybråten om lovforslaget.

Loven innebærer at enhver uten hinder av taushetsplikt kan gi kommisjonen de opplysninger som er nødvendige for kommisjonens arbeid, og at kommisjonen får innsyn i relevant informasjon i klausulerte arkiv. Loven retter seg spesielt mot innsyn i kommunale, fylkeskommunale og Arkivverkets arkiver. Kommisjonen har til nå måtte søke Arkivverket om innsyn i alle relevante dokumenter. Med den nye loven får kommisjonen lettere og raskere tilgang.

– Det er nødvendig med en lov som gir kommisjonen tilgang på de opplysningene vi trenger slik at kommisjonen kan gjøre et grundig og tilfredsstillende arbeid, sier Høybråten.

Kommisjonen har taushetsplikt, og denne bortfaller ikke før 100 år etter at kommisjonen har avsluttet sitt arbeid. Loven fastslår også at de opplysningene som kommisjonen mottar, ikke kan benyttes i straffesak eller sivilsak.

Loven trer i kraft straks. Hele loven kan du se her.