Førsteamanuensis Eva Josefsen ved UiT. (Foto: Norges arktiske universitet)

 

Norges forskningsråd har bevilget 5,9 millioner kroner til prosjekt ved UiT som skal følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Førsteamanuensis Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, campus Alta, skal lede et forskningsprosjekt om sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Dette framgår i ei fersk pressemelding fra UiT, Norges arktiske universitet.

«Prosjektet ble nylig tildelt forskningsmidler fra Norges Forskningsråd etter en søknad om 5,9 millioner kroner. Prosjektet som Josefsen skal lede er definert som et følgeforskningsprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt som involverer seks forskere fra UiT og Chr. Michelsens Institutt i Bergen,» meldes det. Når det gjelder prosjektets hovedmål, så sier Josefsen dette.

– Vi skal blant annet se på bakgrunnen for at kommisjonen ble opprettet og mandatets innhold. Videre skal vi studere forventninger til kommisjonens arbeid, hvordan grupper som omfattes av kartleggingen mobiliserer, og hvordan kommisjonen imøtekommer forventninger og krav. I sluttfasen vil vi se på kommisjonens funn og anbefalinger, sier hun.

Når det gjelder Sannhetskommisjonen, så er mandatet å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk. Kommisjonen skal også utrede de konsekvensene disse erfaringene har hatt for grupper og individer. Oppdragene som kommisjonen må gjennomføre, kan stikkordsmessig beskrives som historisk kartlegging og beskrivelse av norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Virkningene av fornorskingspolitikken skal også undersøkes. Kommisjonen skal i tillegg se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag. Og sist, men ikke minst; foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Vi tar med at kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022, og deretter overlevere rapport til Stortingets presidentskap.
Det er UiT Norges arktiske universitet som huser sekretariatet for kommisjonen.